Tilgjengelegheitserklæring for heroy.kommune.no

 • heroy.kommune.no
 • HERØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 978 840
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HERØY KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på heroy.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i systemet frå leverandøren si side:

Bilde: Bilde i filtervisning manglar atributt for alternativ tekst.

Artikkeloversikt på framsida: Alternativ tekst og bildetekst har bytta plass.

Webpart for emnetypebilde: Dersom alternativ tekst for emnetypebilde i webparten er tom, skal ikke lightbox bli vist.

Filgalleri: Lenkeikona manglar alternativ tekst, og filtype og filstorleik manglar.

Bilde i lenkesamling: Alternativ tekst kjem ikkje med i HTML-koden.

Imagemap: Lenketeksten bør innehalde informasjon om at lenka blir opna i nytt vindauge.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i systemet frå leverandøren si side: 

Tabell: Tabellar blir ikkje alltid koda korrekt på mindre skjermar. Denne feilen gjer at brukarar som nyttar hjelpemiddel ikkje får lest opp kolonneoverskriftene korrekt.

Områdemelding: Det vil bli lagt inn ei skjult overskrift på områdemeldingasne som varslar skjermlesarbrukarar om at det er ei viktig melding på sida, områdemelding.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I PDF-filer kan det vere tekst som ikkje er koda slik at innhaldet kan lesast opp med ei meiningsfylt rekkefølge. Vi jobbar med å rette dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i systemet frå leverandøren si side: 

Alle stadar der ikon med kursiverte element er nytta, skal bli skjulte for skjermlesaren. Dette gjeld for eksempel ikon for å bla til neste bilde i eit bildegalleri.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i systemet frå leverandøren si side: 

Lag og organisasjonar: Fleire av felta og knappane i lag og organisasjonar manglar fokusmarkering.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i systemet frå leverandøren si side:

Hopp til innhald: Hopp til-funksjonen må ha følgande atributt: role=navigation

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det kan vere lenketekstar som ikkje forklarer føremålet med lenka godt. Vi jobbar med å rette dette. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i systemet frå leverandøren si side:

Språk: Det er mogleg å definere portalspråk, artikkelspråk og språk på delar av artiklar. Det er ikkje mogleg å omsette modular som kan settast inn i artikler, for eksempel eigendefinert, ofte stilte spørsmål, tabellar.

Innhald som bryt kravet i regelverket

For «Søk» manglar det synleg fokusmarkering i nedtrekksfeltet.

For bilde manglar det synleg fokusmarkering dersom bildet blir opna i stor visning via den alternative teksten på bildet.

Leverandøren jobbar med å rette feila.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lag og organisasjonar: ACOS må verifisere at obligatoriske inputfelt er koda korrekt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i systemet frå leverandøren si side: 

Dersom same side inneheld fleire FAQ-ar, får dei same ID.

Dersom same side inneheld fleire tabellar, får dei same ID.

Tabellar blir heller ikkje alltid vist korrekt på mindre skjermar.

Søkefelt og søkeknapp har same namn.

Leverandøren jobbar med å rette feila.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettstaden vår skal kunne brukast av alle. Vi jobbar derfor med å sikre at det tekniske rammeverket og innhaldet på nettstaden følger krava til universell utforming. Dersom du støyter på noko som ikkje følger krava, ønsker vi å høyre frå deg. Bruk tilbakemeldingsfunksjonen (e-post til postmottak@heroy.kommune.no) og gi oss beskjed!