Tilgjengelegheitserklæring for Creaza

 • Creaza
 • ØRSTA KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 461 450

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 26 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ØRSTA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Creaza slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Løsningen inneholder bilder uten alt-tag, dette gjelder både bilder som skal fungere med skjermlesere og bilder som bør skjules for skjermlesere. For brukergrupper med behov for skjermlesere vil deler av innholdet være tungvint å navigere i og være mangelfull på informasjon. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert:. For innhold i portal og læremidler: 1. Legge til alt-attributterag på nødvendige bilder for å gi tilstrekkelig informasjon eller gjøre elementet usynlig for kompenserende teknologi. For produksjonsverktøyene: 1. Legge til alt-attributter på alle figurer i bildebanken, samt på andre grafiske elementer."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet manglende implementasjon av closed captioning teknologi. Løsningen inneholder enkelte lydprodukter hvor det ikke teksting tilgjengelig. Dette fører til at brukere med behov for kompenserende teknologi ikke får tilgang til innholdet. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Legge til transkribert versjon av podcaster i læremidlene."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet manglende implementasjon av closed captioning teknologi. Noen av læremidlene inneholder kreative tekster som er formatert som video bestående av bilde og lyd. Brukere med behov for kompenserende teknologi får ikke tilgang til dette spesifikke innholdet. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle pågår, men er ikke ferdig implementert: 1. Tilby closed captions for videoer i læremidlene."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avvikene gjelder bruk av korrekte tagger for overskrifter, lister og avmerkingsbokser. Brukere med behov for å navigere ved hjelp av skjermleser vil ha problemer med å orientere seg på sidene. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: For innhold i læremidlene og produksjonsverktøy: 1. Endre koden slik at koder for overskrifter, lister og avmerkingsbokser samsvarer med utseende og funksjon."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Rekkefølgen på koden samsvarer ikke med utseende på siden. Konsekvensen er at brukergrupper med behov for skjermleserteknologi vil ha vanskeligheter med å navigere på sidene knyttet til “mitt innhold” og i produksjonsverktøyene. Det er også avdekket steder hvor brukere med skjermleser kan navigere bak modalvinduer. Konsekvensen er at innholdet på siden fremstår som forvirrende og uten mening. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Restrukturere koden slik at det er samsvar mellom kode og visuell oppbygning på sidene."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder brukergrensesnittet i produksjonsverktøyet Cartoonist hvor elementer blir skjult når zoom økes til 200%. Konsekvensen er at brukere som har behov for å øke zoom vil ha utfordringer med å bruke alle funksjoner i Cartoonist. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt. 1. Vi undersøker om det er mulig å støtte zoom på 200% i Cartoonist og samtidig gi elever og lærere mulighet til å bruke verktøyet for produksjon som gir mening for brukeren."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet manglende implementasjon av closed captioning teknologi. Mange av produktene vi kaller tematekster i læremidlene består av video med bilder, animasjoner og tekst. Teksten er lest opp (av mennesker med ulike dialekter) og ligger som lyd på produktet. Selv om produktene inneholder både tale og tekst, vil konsekvensen for brukere som benytter teknologi som krever tilgang til closed captions eller ren tekst være begrenset tilgang til innholdet. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: 1. Tilby innholdet som ren tekst ved siden av videoproduktet."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten designet er kodet på, og på grunn av komplekst brukergrensesnitt i produksjonsverktøyene. Verken læremiddelsidene eller produksjonsverktøyene fungerer etter kravene i WCAG 1.4.10. Konsekvensene er at brukere med synshemminger eller behov for forstørrelse til 400% ved 1280 pixler bredde av andre grunner ikke får benyttet produktene. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: 1. For læremiddelsidene vil designet kodes om og gjøres mer responsivt slik at kravet oppfylles. For produksjonsverktøyene anser vi det som svært belastende å skulle oppfylle dette kravet da brukergrunsesnittet er komplekst og funksjonaliteten i verktøyet vil forsvinne hvis kravet oppfylles. Cartoonist består av en to-dimensjonal arbeidsflate hvor grafiske elementer, tekst, video plasseres og animeres, samt funksjoner for å legge på lydspor på produktene. Funksjonene for å gjøre disse operasjonen er ikke forenelig med en slik forstørrelse som kravet tilsier. På det nåværende tidspunkt klarer vi ikke å se hvordan produksjonsverktøyene i løsningen skal kunne oppfylle dette kravet."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. For læremidlene er det kun oppdaget et avvik knyttet til navnet på læremidlene på siden med oversikt over alle læremidler. Feilen blir rettet sammen med 1.4.4. oppfylles. For produksjonsverktøyene har vi ikke oppdaget avvik, men analyseverktøyene har noen ganger hatt problemer med med å teste alle deler av applikasjonen på grunn av bruk av iframes. Løsningen fra 1.4.4 og 1.4.12 vil bli implementert i produksjonsverktøyene når denne er klar."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. I læremidlene og i produksjonsverktøyene er flere av knappene, nedtrekklister og mouse-over funksjoner kodet uten støtte for tastaturnavigering. Konsekvensen er at brukergrupper med behov for tastaturstyring og skjermleser ikke får tilgang til informasjonen på siden. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Funksjonene kodes om slik at det legges til støtte for tastaturnavigering og skjermleser teknologi. For læremidlene og portalen er implementasjonen kommet langt, for produksjonsverktøy er den planlagt."

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Funksjonene i produksjonsverktøyene Cartoonist, AudioEditor og Mindomo er ikke mulig å bruke med tastatur navigasjon. Konsekvensen er at det er krevende for brukere som har behov for dette å produsere. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: For Cartoonist og AudioEditor vil støtte for tastatur navigasjon implementeres. Mindomo leveres av tredjepart. Disse er varslet om behovet for endret funksjonalitet."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Ved avspilling av produkter laget i Mindomo oppstår det en tastaturfelle hvor navigasjonen stopper i valget for fullskjermodus i avspilleren. Konsekvensen er at brukere som benytter tastaturnavigasjon vil stå fast etter å ha gått til side som inneholder en Mindomo presentasjon. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Oppdatere produktavspiller."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder produksjonsverktøyet Mindomo hvor det finnes flere hurtigkommandoer som bare er koblet til en tast. Det er per idag ingen funksjon for å skru av disse. Konsekvensen er at brukere med utstyr som bruker disse tastene for ulike alternativer ikke kan bruke Mindomo fullt ut. Manglene er avdekket og tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet og designet på. Avviket gjelder oppgavebeskrivelser. Vi har to visninger av oppgavebeskrivelser. Den ene vises ved at scroller til syne og forsvinner ved mouse over-bevegelser. Funksjonalitet finnes både i oppgavebanken og læremidlene. Ved lengre beskrivelser krever det at brukeren scroller i innholdet for å lese hele oppgaven. Konsekvensen er at brukere med vansker knyttet til presis navigering med mus, brukere av skjermlesere og tastaturnavigering vil finne det vanskelig å få tilgang til oppgavebeskrivelsene. Den andre visningen av oppgavetekstene tilgjengelig i sin helhet uten mouseover-funksjonalitet når oppgaven er åpnet i produksjonsverktøyene. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Implementere ny løsning for visning av oppgavetekster."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder læremidlene hvor det for tastaturbrukere ikke er mulig å hoppe overnavigasjonsraden og gå direkte til hovedinnholdet. Konsekvensen er at tastaturbrukere opplever en krevende navigasjon på sidene. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Implementere lenke for “hopp til hovedinnhold”"

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder deler av løsningen og fører til at brukere ikke kan benytte sidetittelen for å orientere seg om innholdet på siden. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt men ikke ferdig implementert. 1. Implementere sidetitler for alle sider. Vi anslår at kravet er oppfylt i løpet av februar 2023."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder produksjonsverkøyene som inneholder mye funksjonalitet og består av et sammensatt brukergrensesnitt. Per i dag fungerer ikke tastaturnavigasjon godt nok i disse verktøyene og kravet om presentasjon av innholdet i en logisk rekkefølger er i så måte heller ikke overholdt. Konsekvensen er at brukere med behov for tastaturnavigasjon eller skjermleser ikke kan benytte produksjonsverktøyene fullt ut. Manglene er avdekket og vil implementeres sammen med tastaturnavgivasjon i produksjonsverktøyene."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder lenker i portal og læremidler hvor disse ikke er er kodet på riktig måte slik at brukere av skjermleserteknologi får tilstrekkelig informasjon. Konsekvensene er at navigasjonen på sidene blir vanskelig for brukere av skjermleserteknologi. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Implementere alt-tag for lenker."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket gjelder varsler og ledetekster i produksjonsverktøyene Cartoonist, AudioEditor og Mindomo hvor enkelte ledetekster ikke er tilgjengelig for skjermlesere. Konsekvensen er at brukere av skjermleserteknologi ikke får tilgang til all informasjon i verktøyene. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: 1. Implementere sr-only tag på varsler og ledetekster."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket er gjelder produksjonsverktøyene Cartoonist, Mindomo og Audioeditor hvor tastaturnavigering ikke fungerer tilfredstillende. Konsekvensen er at brukere med synshemninger vil finne det vanskelig å følge navigasjonen og orientere seg på siden. Manglene er avdekket og manglene er planlagt rettet sammen med implementasjon av tastaturnavigering i produksjonsverktøyene."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er designet. Avviket gjelder innstillinger for figurer i Cartoonist hvor endring av verdier krever å dra glidere langs en mer eller mindre horisontal linje. Konsekvensen er at tastaturbrukere og brukere med bevegelseshemninger og utfordringer med finmotorikk ikke kan endre verdiene. Manglene er avdekket og følgende tiltak er planlagt: 1. Implementere knapper for å senke/heve verdiene i tillegg til glidere."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket skyldes at deler av koden er implementert med down-event i stedet for up-event som fører til at det ikke er mulig å angre seg hvis museknapp først er trykket ned. Konsekvensen er at for brukere med utfordringer knyttet til finmotorikk vil det være vanskelig å navigere på siden. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Legge om koden slik at det benyttes up-eventer."

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket skyldes mangel på lang-tag i koden for nettsidene. Det opptrer også avvik i oppgavebanken hvor oppgaver i engelskfaget er skrevet på engelsk selv om språket ellers er noe annet på siden. Konsekvensen er at brukere av skjermleserteknologi vil få opplesninger av dårligere kvalitet. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Implementere språk-tag på alle nettsidene 2. Implementere løsning for å kode hver enkelt oppgave med hvilket språk den er skrevet på."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket skyldes mangel på lang-tag i koden i oppgavebanken hvor oppgaver i engelskfaget er skrevet på engelsk selv om språket ellers er noe annet på siden. Konsekvensen er at brukere av skjermleserteknologi vil få opplesninger av dårligere kvalitet. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Implementere løsning for å kode hver enkelt oppgave med hvilket språk den er skrevet på."

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket dukker opp flere steder i portalen hvor implementasjon av knapper, lenker og elementer er implementert uten god nok beskrivelse i ulike tagger i koden. Konsekvensen er at sidene er vanskelige å navigere i for brukere av skjermlesere og tastatur. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Gjennomføre riktig navning av knapper og lenker. 2. Implementere status for ulike elementer slik at brukere av skjermleserteknologi får informasjon om lukkede/åpnede menyer og felter."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Deler av vårt innhold oppfyller ikke kravet grunnet måten løsningen er kodet på. Avviket er knyttet til statusmeldinger som oppdateres på ulike steder uten at de er tilgjengeliggjort for skjermlesere. Konsekvensen er at skjermleserbrukere går glipp av statusbeskjeder i både portalen og produksjonsverktøyene. Manglene er avdekket og følgende tiltak for å oppfylle kravet er påbegynt, men ikke ferdig implementert: 1. Endre design på enkelte elemeneter for å gjøre de lettere tilgjengelig. 2. Legge til wai-aria atributter for å tilgjengeliggjøre ekspanderte områder for skjermlesere."


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .