Tilgjengelegheitserklæring for iMal

 • iMal
 • ULLENSVANG KOMMUNE, organisasjonsnummer 920 500 633
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 3 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ULLENSVANG KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på iMal slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverandøren skriver: "Vi leverer forhåndsinnspilt lyd som elevene lytter til for å skrive bokstaver og ord som en del av læringsprosessen gjennom appen vår. Vi kan ikke tilby en alternativ skriftlig måte å vise dette på, da poenget er å trene og evaluere bokstavkunnskap."

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Kommentar frå tenesteleverandør:

"We are dependent on pre-recorded content to educate our users on how to use iMAL, and we also provide educational content in general, which is an important part of what we deliver to our customers. We simply have not had the resources to comply with this requirement given the timeframe since we learned about it. We don't know when we will have the resources to complete it either. If this requirement is important for you, then consider picking another service, or kindly ask us to give it priority, and we will see what we can do. When all that is said, we do attempt to explain some of the graphics we show in our educational videos today, but this does sadly not apply to all of them".

Gjer merksam på at UU-tilsynet skriv at grunnskule er unnateke dette kravet, les meir her:

https://www.uutilsynet.no/regelverk/krav-om-synstolking-av-forehandinns…

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverandøren skriver: "Vi har ikke implementert responsiv layout for mobiltelefoner per nå, siden målkundene våre er skoler som bruker nettbrett og bærbare datamaskiner i utdanningen. Nettbrett støtter mange av sideapplikasjonene våre i portrett, men ikke alle, og for dem viser vi et bilde der de må rotere enheten."


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .