Tilgjengelegheitserklæring for stami.no

 • stami.no
 • STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT, organisasjonsnummer 874 761 222

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATENS ARBEIDSMILJØINSTITUTT kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på stami.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen bilder mangler alt-atributt, selv om de er dekorative, og noen bilder må ha bedre alt-tekster som referer til teksten. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen videoer mangler teksting.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alt innhold ligger ikke innenfor et landmark, noen landmarks mangler, f.eks. header og nav. Alle sider har heller ikke et riktig overskriftshierarki. Noen skjemafelt mangler kobling til tilhørende feltetikett. Mangler kobling mellom feilmelding og feltetikett.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte lenker indikeres bare med farge.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Rammer på skjemaelement må ha en større kontrast mot bakgrunn.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Elementer i accordions (utfellbare elementer) kan ikke nås med tastatur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Har ikke funksjonalitet for å hoppe over navigasjonsobjekter. Dette vil rettes opp i snarlig.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Hovedsspråk feil angitt på engelsk side. Rettes opp snarlig.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Språkforandring på sider med engelsk tekst identifiseres ikke som engelsk. Dette rettes som del av større utviklingsarbeid i forbindelse med endring av integrasjon.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Valideringsfeil - mangler på unik id eller duplikat av id.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Inn- og utfellingselementer bør kompletteres med AI-accord. Iframe for podkast mangler beskrivende title-attributt.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .