Tilgjengelegheitserklæring for Vang kommune - Framsikt

Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VANG KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Vang kommune - Framsikt slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikkje alternativ tekst på alle bilder, ein del har samme alternative tekst (alt=keyfiures) med antatt skrivefeil.  

Innhald som bryt kravet i regelverket

Brukar elementet li uten ol eller lu i meny. Definerer ARIA forelder uten spesifikt barn. Definerer ARIA roller uten riktig forelder. Alle tre bryt med krava til struktur og kan gje problem med teknisk lesing av sida. Problem rapporteres til leverandør av tenesta for utbedring.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhold som bryt kravet

Sida har stort sett same rekkjefølgje og innhald, mindre intuitivt kva som endras på sida (eksempel er ikkje synleg utan å navigere nedover for å sjå oppdatert informasjon). Popup utan CSS fungerar dårleg, lite synleg då informasjon legg seg over anna og er vanskelig å skilje frå tekst som ligg under. Kravet er omfattande og feilen er meldt til systemleverandør

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenker er tydelege, meny med stripla linje som blir heil ved mouseover. Popup menyar er berre bassert på farge og ikkje understreka eller stripla for å vise at det er ei lenke. Gir problemer for personer med nedsett syn eller blinde ved at det er vanskelegare å oppfatte lenke. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Framsikt sin logo, nedst i venstre hjørne har kontrast 3,33:1 og kravet er 4,5:1. Gjer dårlegare synlegheit for logo til leverandør, vurderes å ha liten konsekvens for sluttbrukar.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tekst forsvinn når den aukas til 200%, noko av teksten er også skjult når ein ser på sida, menypunkt er ikkje tilpassa tekst som er lagt inn i denne og gjer dårlegere forståing av kva menypunkt viser. Feil er meldt til systemleverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tekst forsvinn når den aukas til 400%, noko av teksten er også skjult når ein ser på sida, menypunkt er ikkje tilpassa tekst som er lagt inn i denne, og gjer dårlegare forståing av kva menypunkt viser. Skrollbar visas ikkje vertikalt på nettsida når den aukas til 200% og mistar delar av innhald, eksempelvis i økonomiplan. Vidare tekst med årstal blir delvis synleg ved forstørring, ekssempel for demografiutgifter. Feilene er meldt til systemleverandør

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finst header (h1) utan innhald

Innhald som bryt kravet i regelverket

Synleg tekst og navn for tilgjengelegheit er ikkje det same

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er feil i parsing av side på W3C NU Html tester, duplikat id i linjer for presentasjon. id="homeBannerImageInfo", id="BookMarksContent", id="Line_18", id="expandCollapseServiceArea"

Påvirker bruk med nettleser der id nyttast for navigering, eksempelvis personar med nedsett syn.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Element bruker ARIA roller som ikkje er tillat. Problem rapporteres til leverandør av tenesta for utbetring.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vang kommune vil ha fokus på arbeidet med universel utforming av nettsidane våre i framtida