Tilgjengelegheitserklæring for kraftmuseet.no

 • kraftmuseet.no
 • KRAFTMUSEET - NORSK VASSKRAFT- OG INDUSTRISTADMUSEUM, organisasjonsnummer 971 356 944

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 16 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
KRAFTMUSEET - NORSK VASSKRAFT- OG INDUSTRISTADMUSEUM kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på kraftmuseet.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren.

Tilgjengelege alternativ

Video står ikkje aleine på sidene våre, men er eit tillegg til tekst, så som artiklar og anna informasjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren, der innhaldet er laga etter reglane.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren, og vil bruke ressursar for å få dette på plass.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Nokre foto er av gamle avissider. Desse er ikkje gjengitt fullt, men er oppsummert i tekst.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er ikkje på plass over alt på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er ikkje på plass på sidene våre no, og gjør sidene vanskelege å finne fram i for brukar. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren der dette kommer på plass.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er ikkje på plass på sidene våre no. Vi jobbar med nye nettsider som vert lansert før sommaren.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettsidene våre er gamle og blei laga i ei tid der museet valde enklaste mogelege løysing. Vi skal ha nye nettsider på plass innan 1. mai, der universell utforming er på plass. Museet arbeider og systematisk med universell utforming både for gjester og tilsette.