Tilgjengelegheitserklæring for DigiVestland

 • DigiVestland
 • BERGEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 338 531
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
BERGEN KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på DigiVestland slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke alle bilder har alt-tekst. Brukeren som bruker skjermleser kan risikere at bildets filplassering og filnavn blir lest opp av hjelpemiddel, i stedet for en alt-tekst. Dette kan være forstyrrende.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Der er en video fra 2021 av en politisk markering som ikke er tekstet. Dette vil gjøre videoen utilgjengelig for folk med nedsatt hørsel.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen overskrifter bruker ikke riktig overskriftsnivå. Da kan det være vanskelig for en skjermleser for svaksynte å lese av i koden at det er en overskrift.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Der finnes bilder av tekst. Denne teksten vil ikke være mulig å lese med skjermleser og dermed ikke være tilgjengelig for folk med nedsatt syn.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenkene har ikke tydelig formål. Dette kan gjøre navigasjonen vanskelig å forstå for svaksynte, folk med nedsatt motorikk og eller kognisjon.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Man får ikke opp feilmeldinger dersom man har glemt å huke av "eg ønsker å få eit nyhetsbrev", i skjema for registrering for påmelding til nyhetsbrev. Dette kan føre til at man ikke får tilgang på nyhetsbrevet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

I skjema for påmelding til nyhetsbrev er ikke de obligatoriske feltene markert og spørsmålsteksten er ikke utenfor tekstboksene som skal fylles ut.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Man får ikke opp feilmeldinger dersom man har glemt å huke av "eg ønsker å få eit nyhetsbrev", i skjema for registrering for påmelding til nyhetsbrev. Dette kan føre til at man ikke får tilgang på nyhetsbrevet.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det vil kome nye nettsider for DigiVestland i løpet av 2024.