Tilgjengelegheitserklæring for ndla.no

 • ndla.no
 • VESTLAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 821 311 632
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 24 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VESTLAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på ndla.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 1. Oppgåvefiler (Word- eller PDF-format) i matematikk har ikkje alt-tekstar til bilete og illustrasjonar fordi vi har oversett denne utfordringa i den redaksjonelle produksjonen. Synshemma får derfor ikkje tilgang til informasjonen som ligg i desse visuelle elementa. Dei må i staden bruke dei nettbaserte artiklane med same innhaldet.
 2. I interaktive presentasjonar (H5P-teknologi) der det er brukt bilete med klikkbare område, manglar tekstalternativet til bileta ofte informasjon om lenkemålet. Dette er òg noko vi har oversett i den redaksjonelle produksjonen. Synshemma får derfor ikkje nokon informasjon om kva for ei side i presentasjonen dei vil komme til, utover nummeret på sida. Vi kjem til å gå gjennom oppgåvene og rette opp denne mangelen i 2023.
 3. Reine illustrasjonsbilete skal ha tom alt-tekst, men slik er det ikkje på ndla.no. Vi har til vanleg lagt inn eit mellomrom-teikn i alt-tekst-feltet. Dette kjem av at systemet vårt ikkje tillet tom alt-tag. Denne bruken av mellomrom-teikn skaper støy for skjermlesarbrukarar. Vi har bestilt teknisk fiks av editor og vil deretter gå gjennom nettstaden og fjerne desse mellomrom-teikna.
Innhald som ikkje er omfatta av regelverket
 1. Lytteøvingar i språkfaga der formålet er å teste lytteforståing
 2. PDF-ar i arkiverte fag med utgått læreplan publisert før 1. februar 2022 som ikkje er nødvendige for aktiv administrativ prosess
Tilgjengelege alternativ

Oppgåvefiler (Word- eller PDF-format) i matematikk har nettbaserte artiklar med same innhaldet som alternativ.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 1. Mange animasjonar i brønnteknikk-faga har ikkje lyd eller alternativ tekst fordi dei ikkje er produserte redaksjonelt hos NDLA. Dette fagstoffet er derfor ikkje tilgjengeleg for synshemma personar. Vi har sett av eigne ressurar til brønnteknikk i 2023 og vil då også ordne tekstalternativ til desse animasjonane.
 2. Dei fleste lydfilene på nettstaden vår (utanom podkastar) manglar transkripsjon fordi kravet om transkripsjon før publisering ikkje har vore handsama konsekvent. Høyrselshemma får derfor ikkje tilgang til alt lærestoffet (til dømes lærestoff om sjangrar i radio). Vi løyser dette redaksjonelt i 2023.
 3. I mange interaktive øvingar (H5P) har vi ikkje tekstalternativ til lyd fordi det ikkje er mogleg å legge inn tekstalternativ i verktøyet vi bruker. Høyrselshemma manglar tilgang til informasjon frå lyd i ein del øvingar slik at sjølve øvinga kan bli meiningslaus. Vi har bestilt endring av funksjonalitet hos leverandør og vil deretter legge inn tekstalternativ i 2023.
Innhald som ikkje er omfatta av regelverket
 1. Lydkulisser i 360-rom som er laga for å gi sanseinntrykk, har kun skildrande funksjon.
 2. Videoar som er bygde inn frå NRK Skole (tredjepartsinnhald) er i liten grad teksta og dermed ikkje tilgjengelege for synshemma personar. Teksting er her utanfor vår kontroll.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har fått bruke ein del videoar frå ulike sertifiseringskurs. Desse videoane har i utgangspunktet ikkje tekstalternativ fordi personar som tek sertifiseringskurs, må ha godt syn. Per i dag har vi ikkje noko alternativ til desse kursa på ndla.no, men vi kjem til å gjere kursa om til vanleg video med teksting i 2023.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

For synstolka videoar som har eit «vanleg» videoalternativ som er teksta, gjeld ikkje kravet om teksting.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Videoar (ca. 700) i arkiverte fag med utgått læreplan er ikkje teksta. Elevane har ikkje behov for dei for å nå kompetansemåla i ny læreplan innført 2022.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå ekstern rapport frå Useit.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå ekstern rapport frå Useit.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå ekstern rapport frå Useit.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alle H5P-ane (fleire tusen) har nokre knappar nedst i visningsvindauget. Bak desse knappane ligg det informasjon om gjenbruk, opphavsrett og innbygging. Ein synshemma person vil ikkje kunne finne knappane fordi kontrasten mellom skrift og bakgrunn er for liten. Her er det designet som er for dårleg. Vi har retta feilen og vil publisere ny versjon av knappane i løpet av våren 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå ekstern rapport frå Useit.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå ekstern rapport frå Useit.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå ekstern rapport frå Useit.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har bilete med mouseover-tekst, men mouseover-teksten blir ikkje synleg ved bruk av tastatur/fokus fordi det interaktive verktøyet (H5P) ikkje tillet dette. Dei som nyttar tastatur eller touch til navigasjon, får ikkje tilgang til informasjonen. Vi vil i 2023 betre funksjonaliteten slik at alle kan ha tilgang til informasjonen i mouseover-tekst.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I interaktiv lab om måling av radioaktivitet kan ein ikkje slå på lyd med tastatur fordi simuleringa er for dårleg koda. Dei som nyttar tastatur til navigasjon, må derfor nytte animasjonen utan lyd. Vi har laga ei bestilling og ønsker å utbetre dette i 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I interaktiv lab om måling av radioaktivitet kan ein ikkje lukke infoboks ved hjelp av tastatur fordi simuleringa er for dårleg koda. Dei som nyttar tastatur til navigasjon, må friske opp sida og starte på nytt etter å ha lese instruksjonen. Vi har laga ei bestilling og ønsker å utbetre dette i 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I kvissar av typen H5P Single Choice blir fasit vist i berre kort tid før ein automatisk blir send vidare til neste spørsmål, for dette er standardinnstilling. Dei som treng meir tid til å lese, kan gå glipp av tilbakemelding og fasit. Dei kan likevel sjå fasiten så lenge dei vil etter at kvissen er gjennomført. Vi vil gå gjennom kvissane våre i 2023, slå av automatikken og gjere det mogleg å stille inn visningstid.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har gif-animasjonar som gjentek seg og ikkje har stopp-knapp.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har iframe-element som ikkje har title-attributt. Vi vil utbetre/fase ut dette innhaldet i 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har mange dokument som manglar sidetittel. Vi vil utbetre det etter kvart som det blir identifisert.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhaldselement i H5P-presentasjonar kan bli lesne opp i feil rekkefølge fordi innhaldsprodusentane våre ikkje har vore merksame på det faktum at sist redigerte objekt blir lese opp først. Dei som bruker skjermlesar og tastaturnavigasjon, vil få problem med å navigere. Vi vil i 2023 gå manuelt gjennom gamle og nye presentasjonar for å sikre rett opplesingsrekkefølge.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når ein er logga inn på Min NDLA, kan ein hjartemerke favorittar, ein kan gi dei emneknaggar og samle dei i mapper. Mapper og emneknaggar er foreløpig dei einaste måtane å få oversikt over og navigere favorittane på. Brukarar som treng annan hjelp til dette, har per i dag ikkje noko alternativ. Denne mangelen kan forklarast med at tenesta er under utvikling. Vi vil bygge alternativ visning i 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå ekstern rapport frå Useit.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå ekstern rapport frå Useit.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I tyskfaga og i faget samisk som andrespråk på NDLA er ikkje dei tyske eller samiske orda markerte med rett språkkode fordi vi ikkje har hatt teknisk funksjonalitet eller praksis for dette. Denne mangelen gjer innhaldet dårlegare tilgjengeleg for dei som nyttar skjermlesar. Vi har no laga betre editor og har nye rutinar for å unngå at dette skjer i nyproduksjon av innhald i språkfag, og vi vil legge inn språkkodar på alle sidene når vi av andre grunnar reviderer dei.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå ekstern rapport frå Useit.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå ekstern rapport frå Useit.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Rutinar og opplæring
Vi har rutinar og retningslinjer for publisering som skal sikre at læringsressursane våre er universelt utforma. Retningslinjene blir reviderte når det skjer endringar i regelverket, eller når vi får ny kunnskap om beste praksis for universell utforming. Vi gir innhaldsprodusentane våre kontinuerleg opplæring og oppfølging.

Testing
Vi gjennomfører jamleg brukartestar av nettsidene våre for å undersøke om dei er brukarvennlege og universelt utforma. Testane blir utførte med eksterne testbrukarar i pilotskular.

Nasjonalt samarbeid
NDLA deltek i Standard Norges forum for utvikling av felles praksis for universell utforming i digitale læringsressursar.

Satsingsområde
Vi jobbar kontinuerleg med å utvikle teknologi og skaffe oss ny kunnskap om beste praksis for universell utforming på nett. Målet er at alle tilsette skal ha eit bevisst forhold til digital tilgjengelegheit, og at tenestene våre skal bli så bra som mogleg for brukarane.