Tilgjengelegheitserklæring for ndla.no

 • ndla.no
 • VESTLAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 821 311 632
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 24 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VESTLAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på ndla.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Oppgåvefiler (Word- eller pdf-format) i matematikk har ikkje alt-tekstar til bilete og illustrasjonar fordi vi har oversett denne utfordringa i den redaksjonelle produksjonen. Synshemma får derfor ikkje tilgang til informasjonen som ligg i desse visuelle elementa. Dei må i staden bruke dei nettbaserte artiklane med same innhaldet. 
 • I interaktive presentasjonar (H5P-teknologi) der det er brukt bilete med klikkbare område, manglar tekstalternativet til bileta ofte informasjon om lenkemålet. Dette er òg noko vi har oversett i den redaksjonelle produksjonen. Synshemma får derfor ikkje nokon informasjon om kva for ei side i presentasjonen dei vil komme til, utover nummeret på sida. Vi kjem til å gå gjennom oppgåvene og rette opp denne mangelen i 2024. 
 • Reine illustrasjonsbilete skal ha tom alt-tekst, men vi har ein del alt-taggar med mellomrom-teikn. Vi vil gå gjennom nettstaden og fjerne desse mellomrom-teikna. 
 • Nokre H5P-baserte tidslinjer har ikkje alternativ tekst på bilder, dette skal fiksast redaksjonelt. 
 • Noko innhald er satt opp i H5P-typar (Agamotto osv.) som ikkje lenger er godkjent til redaksjonell bruk hos oss. Slikt innhald blir rydda vekk i 2024. 
 • -Det er fleire videoar som treng ei tekstleg forklaring på kva innhaldet i videoen er.
Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Lytteøvingar i språkfaga der formålet er å teste lytteforståing.

Tilgjengelege alternativ

Oppgåvefiler (Word- eller PDF-format) i matematikk har nettbaserte artiklar med same innhaldet som alternativ.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Nokre animasjonar i brønnteknikk-faga har ikkje lyd eller alternativ tekst fordi dei ikkje er produserte redaksjonelt hos NDLA. Dette fagstoffet er derfor ikkje tilgjengeleg for synshemma personar. Vi har sett av eigne ressurar til brønnteknikk i 2024/25 og vil då også ordne tekstalternativ til desse animasjonane. 
 • Dei fleste lydfilene på nettstaden vår (utanom podkastar) manglar transkripsjon fordi kravet om transkripsjon før publisering ikkje har vore handsama konsekvent. Høyrselshemma får derfor ikkje tilgang til alt lærestoffet (til dømes lærestoff om sjangrar i radio). 
 • I mange interaktive øvingar (H5P) har vi ikkje tekstalternativ til lyd eller video fordi det ikkje er mogleg å legge inn tekstalternativ i verktøyet vi bruker. Høyrselshemma manglar tilgang til informasjon frå lyd i ein del øvingar slik at sjølve øvinga kan bli umogleg å gjennomføre. 
 • -Videoar som er bygde inn frå NRK skole er i stor grad teksta, men det kan vere unntak som vi jobbar med å fjerne.
Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Lydkulisser i 360-rom som er laga for å gi sanseinntrykk, har kun skildrande funksjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har fått bruke ein del videoar frå ulike sertifiseringskurs. Desse videoane har i utgangspunktet ikkje tekstalternativ fordi personar som tek desse sertifiseringskursa, må ha godt syn. Per i dag har vi ikkje noko alternativ til desse kursa på ndla.no.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

For synstolka videoar som har eit «vanleg» videoalternativ som er teksta, gjeld ikkje kravet om teksting.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Nettstaden har innhald for videregåande skule som er unntatt kravet. Det er likevel synstolking på all eigenprodusert video som er laga etter 2020.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Enkelte overskrifter følger ikkje rett overskriftsnivå. Dette gjeld til dømes samlesider som fag- og emnesider. Desse vil bli redesigna i 2024 og tilrettelagde endå betre for synshemma personar. Overskriftsnivå i artiklar vil bli justert etter kvart som artiklane blir scanna og feil oppdaga i varslingssystemet vårt (Monsido). I enkelte artiklar er titlar sette med strong/feit. Nye val i editor vil gjere det mogleg å få rett hierarki i alle innhaldskomponentane. 
 • I H5P er overskrifter ofte ikkje koda som overskrifter, sjølv om dei kan framstå som overskrifter reint visuelt. Det gjelder t.d. for dokumentasjonsverktøyet vårt.
 • Inndatafelt i fyll-inn-oppgåver har dårlege leietekstar for skjermlesar og krev at ein hopper fram og tilbake dersom blanke felt er plasserte midt i ei setning. 
 • Feilmeldingar i fyll-ut- og dra-slepp-oppgåver blir ikkje umiddelbart lesne opp for skjermlesarbrukarar. Dette vil vi fikse i 2024. -Dei fleste tabellane har ikkje korrekt overskrift- og radmerking eller tittel. Desse manglane blir systematisk oppdaga og retta.
Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Det er dårleg tastaturnavigasjon og leserekkefølge for skjermlesarbrukarar i innhald laga i presentasjonstypen "Course presentation/H5P" og i simuleringa "Radioaktivitet". 
 • I tidslinjer flyttar ikkje fokus automatisk frå tidslinja til innhaldet.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Ein av våre 360-H5P-ar har ein instruksjon som bl.a. ber brukaren om å klikke på fullskjermvisning for å "se enda bedre". Vi vil omformulere denne instruksen.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Rund knapp for slider i lyd-avspelar har for liten kontrast mot bakgrunnen. Vi har retta feilen og vil publisere ny versjon av knappen i løpet av 2024. -Sitatmarkeringar har for dårleg kontrast mot bakgrunnen. Dette vil bli justert i løpet av 2024.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har grafar og diagram med tekst i bilete. Dei fleste er laga som SVG-filer for å kunne bli lest av skjermlesar. 

Tilgjengelege alternativ

Alternativ tekst komplettert med bildetekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ein del visuelle element vil by på utfordringar for brukarar med små skjermar. Det kan til dømes kome tekst over bilete som gir dårleg kontrast. Ein del knappar kan bli vanskelege å nå/.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Knappar i interaktivt innhald (H5P) byggjer på standardinnstillingar i nettlesaren for fokusmarkering. Dette gir ofte for dårleg kontrast.
 • Nokre knappar i interaktivt innhald har for dårleg kontrast mot bakgrunn.
 • Nokre graf-søyler i innhaldet vårt har for dårleg fargekontrast. Desse blir fortløpande revidert
Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Vi har bilete med mouseover-tekst, men mouseover-teksten blir ikkje synleg ved bruk av tastatur/fokus fordi det interaktive verktøyet (H5P) ikkje tillet dette. Dei som nyttar tastatur eller touch til navigasjon, får ikkje tilgang til informasjonen. Vi vil i 2024 bygge om dette innhaldet.
 • I interaktiv øving for radioaktiv lab er det fleire knappar som har mouseovertekst. Øvinga skal reviderast i 2024.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I interaktiv lab om måling av radioaktivitet kan ein ikkje slå på lyd med tastatur fordi simuleringa er for dårleg koda. Dei som nyttar tastatur til navigasjon, må derfor nytte animasjonen utan lyd. Vi har laga ei bestilling og ønsker å utbetre dette i 2024.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I interaktiv lab om måling av radioaktivitet kan ein ikkje lukke infoboks ved hjelp av tastatur fordi simuleringa er for dårleg koda. Dei som nyttar tastatur til navigasjon, må friske opp sida og starte på nytt etter å ha lese instruksjonen. Vi har laga ei bestilling og ønsker å utbetre dette i 2024.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I kvissar av typen H5P Single Choice og H5P Flashcards blir fasit vist i berre kort tid før ein automatisk blir send vidare til neste spørsmål, for dette er standardinnstilling. Dei som treng meir tid til å lese, kan gå glipp av tilbakemelding og fasit. Dei kan likevel sjå fasiten så lenge dei vil etter at kvissen er gjennomført. Vi vil gå gjennom kvissane våre i 2024 og slå av automatikken.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har gif-animasjonar som gjentek seg, og som ikkje har stopp-knapp. Dei kan likevel stoppast med innstillingar i OS, t.d. på iPhone, og blir då starta manuelt når ein trykker på dei.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har mange dokument som manglar sidetittel. Vi vil utbetre det etter kvart som manglane blir identifiserte.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhaldselement i H5P-presentasjonar kan bli lesne opp i feil rekkefølge fordi innhaldsprodusentane våre ikkje har vore merksame på det faktum at sist oppretta objekt blir lese opp først. Dei som bruker skjermlesar og tastaturnavigasjon, vil få problem med å navigere. Vi vil i revisjonsarbeid gå manuelt gjennom gamle og nye presentasjonar for å sikre rett opplesingsrekkefølge.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når ein er logga inn på Min NDLA, kan ein hjartemerke favorittar, ein kan gi dei emneknaggar og samle dei i mapper. Brukarar kan få oversikt over og navigere mellom favorittane via mapper, emneknaggar eller ved å sjå gjennom nyleg favoriserte element på landingssida til Min NDLA. Brukarar som treng anna hjelp til dette, har per i dag ikkje noko alternativ. Denne mangelen kan forklarast med at tenesta er under utvikling. Vi vil bygge alternativ visning i 2024.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikon med statusmeldingar blir ikkje lese opp korrekt. Når ein fullfører ei side i læringssti, vil eit "sjekk av"-ikon bli vist. Ikonet indikerer at ein har fullført sida. Skjermlesarbrukarar får ikkje opplese ikonet og får heller ikkje nokon annan indikasjon på at sida er fullført. Som eit resultat får skjermlesarbrukarar ikkje den same opplevinga som brukarar med fungerande syn. Feilen vil bli retta 2024. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

I dei interaktive oppgåvene våre baserer systemet seg på fokusmarkering i nettlesaren. Dette kan i mange tilfelle gi manglande kontrast mellom fokusmarkering og knapp.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I tyskfaga og i faget samisk som andrespråk på NDLA er ikkje dei tyske eller samiske orda markerte med rett språkkode fordi vi ikkje har hatt teknisk funksjonalitet for dette. Denne mangelen gjer innhaldet dårlegare tilgjengeleg for dei som nyttar skjermlesar. Vi har no laga betre editor og har nye rutinar for å unngå at dette skjer i nyproduksjon av innhald i språkfag, og vi vil legge inn språkkodar på alle sidene når vi av andre grunnar reviderer dei.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre av knappane i dei interaktive oppgåvene våre har for dårleg skildring eller er på feil språk. Vi vil jobbe med å betre disse skildringane.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På fleire av sidene våre har ein høve til å velje "Tilleggstoff". Då vil fleire fagstoff-sider bli vist i launchpaden for emnet. Skjermlesarbrukarar får melding om at "Tilleggstoff" er markert, men dei får ikkje melding om kor desse ekstra artiklane blir plasserte. Dette bør bli formidla automatisk for denne brukargruppa. Denne forbetringa er planlagd for 2024.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Rutinar og opplæring
Vi har rutinar og retningslinjer for publisering som skal sikre at læringsressursane våre er universelt utforma. Retningslinjene blir reviderte når det skjer endringar i regelverket, eller når vi får ny kunnskap om beste praksis for universell utforming. Vi gir innhaldsprodusentane våre kontinuerleg opplæring og oppfølging.

Testing
Vi gjennomfører jamleg brukartestar av nettsidene våre for å undersøke om dei er brukarvennlege og universelt utforma. Testane blir utførte med eksterne testbrukarar i pilotskular.

Nasjonalt samarbeid
NDLA deltek i Standard Norges forum for utvikling av felles praksis for universell utforming i digitale læringsressursar.

Satsingsområde
Vi jobbar kontinuerleg med å utvikle teknologi og skaffe oss ny kunnskap om beste praksis for universell utforming på nett. Målet er at alle tilsette skal ha eit bevisst forhold til digital tilgjengelegheit, og at tenestene våre skal bli så bra som mogleg for brukarane.