Tilgjengelegheitserklæring for Vang kommune

 • Vang kommune
 • VANG KOMMUNE, organisasjonsnummer 961 382 246
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VANG KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Vang kommune slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er avvik ved at nokre bilder ikkje har alternativ tekst, eksempel logo. Vang kommune jobbar med å identifisere desse og rette det opp. Det kan framleis vere bilder som manglar teks.  Lenka bilder brukes i liten grad, er plassert i tekstblokk med tilhøyrande tekst der det er brukt. Bilder med klikkbare områder og CAPTCHA er ikkje brukt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er for store skilnader på innhaldets rekkjefølge når CSS-stilar skrus av

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjemaelement er ikkje koda med inndataføremål ved hjelp av blant anna type- og autocompletetagger. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manglande fargekontrast på heading når ein har aktiv områdemelding (beredskapsmelding) og melding om bruk av cookies. Vidaresendt til systemleverandør.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidane for skjema har deaktivert moglegheit for skalering av side. "maximum-scale" i meta tag deaktiverer zooming på mobile einingar. (gjeld berre for Android) Dette gir problem for personar med nedsett syn og som treng å auke storleiken for å sjå tekst. Feil er meldt til systemleverandør for utbetring.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finns bilder av tekst på nettstaden. Desse fasast ut og endres til tekst

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sidane for skjema har deaktivert moglegheit for skalering av side. "maximum-scale" i meta tag deaktiverer zooming på mobile einingar. (gjeld berre Android)Dette gir problem for personar med nedsett syn og som trenger å auke størrelse for å sjå tekst. Feil er meldt til systemleverandør for utbetring.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Toppmeny forsvann frå navigeringslinja ved test av script for tekstbeholdere for variabel breidde, som førte til kvit tekst på kvit bakgrunn. Ellers passerte andre delar av nettsiden.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstaden inneheld fleire lenkjer som ikkje tydeleg definerer målet når ein transporteres til andre nettstader. Lenkjer som leder til dokument inneheld format og storleik, men kan med fordel språkvaskas (f.eks. fra "klikk her for å lese meir om rapporten" til rapportnavn/år

Innhald som bryt kravet i regelverket

Navn på komponenter startar ikkje med ledetekst, mal for nettstad er utvikla med genererte navn/id som der deler av navnet inneheld tekst/ledetekst. Det kan gje problem for brukarar med avgrensa eller utan syn, samt brukarar med redusert hørsel med nettleser som basserer presentasjon på html navn.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Navn på komponenter starter ikke med ledetekst, mal for nettside er utviklet med genererte navn/id som der deler av navnet inneholder tekst/ledetekst. Det kan gi problemer for bruker med avgrenset eller uten syn samt redusert hørsel med nettleser som basserer presentasjon på html navn.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det nyttast ein iframe ved bestilling av innsyn. Denne manglar tittel (title eller aria-label). Feil er meldt til systemleverandør

Innhald som bryt kravet i regelverket

Statusmelding ved feil på bestilling av innsyn i dokument vises ikkje tilstrekkeleg. Gjer ulemper for brukarar ved at det er vanskeleg å sjå kva som er feil. Avvik er meldt til systemleverandør.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vang kommune vil jobbe med forbedringer kontinuerlig framover når vi jobber med heimesida