Tilgjengelegheitserklæring for Lingit

 • Lingit
 • ØRSTA KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 461 450
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 15 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ØRSTA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Lingit slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Filmene vi har lagt ut direkte på nettsiden er tekstet (det er ingen steder vi har kun lyd). Filmer vi lenker til på Youtube er ikke tekstet, og det har vi ikke kapasitet til å gjøre. Men nye filmer som legges ut på vår Youtube-kanal vil bli tekstet fremover."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Filmene vi har lagt ut direkte på nettsiden er tekstet (det er ingen steder vi har kun lyd). Filmer vi lenker til på Youtube er ikke tekstet, og det har vi ikke kapasitet til å gjøre. Men nye filmer som legges ut på vår Youtube-kanal vil bli tekstet fremover."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Det er noen steder det er brukt "feil" elementer eller mangler roller på elementene. Eksempler: Kursholdere: https://lingit.no/kurs/ Her er det brukt en div med onclick uten rolle på div. Denne kunne vel også ha vært en a. Produktsammenligningsmodulen kunne ha vært en tabell."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Fordi hamburgermenyen ikke er skrollbar. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Brukeren har alternativ å navigere siden uansett retning, men ved liggende retning vil brukeren få problemer med å bruke hamburgermenyen. Alternativet her vil være å ikke ha enheten i liggende retning om problemet oppstår."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Knapp i footer er ikke 4.5:1, samt at noen steder er det lav kontrast pga at det ligger bilde i bakgrunnen (eksempelvis denne: https://lingit.no/fagseminar/ ned i slideren). Kontrast på skjemafeil er for lav. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Her finnes det ikke noe direkte alternativ, med mindre brukeren har en egen måte å overskrive alle fargene på."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Funksjonalitet av hamburger-menyen forsvinner ved å zoome til 200% (da den ikke kan navigeres pga at den ikke er scrollbar). Det er ikke mulig å se de nederste punktene i menyen, men de kan velges med tab eller bruker kan zoome ut."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Det er ikke mulig å scrolle i hamburger-meny når den er zoomet inn til 400%. Det er ikke mulig å se de nederste punktene i menyen, men de kan velges med tab eller bruker kan zoome ut."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Dårlig kontrast i skjema ved feil. Her finnes det ikke noe direkte alternativ, med mindre brukeren har noe egen måte å overskrive alle fargene på."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Noen steder er det lite med fokus ved tabbing, eksempelvis radio knapper i skjema slik som denne: https://lingit.no/kurs/. Det samme gjelder navigasjon. Ingen alternativer for bruker."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Noen steder er det lite fokus ved tabbing, eksempelvis radio-knapper i skjema slik som denne: https://lingit.no/kurs/. Det er ingen alternativer for bruker."

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Skip to content, navigation, footer ligger bak header. Dårlig med fokus på flere elementer, eksempelvis på hamburgermeny, søk osv. Noen steder er dette en utfordring, alternativet er å bruke en datamus i de tilfellene det går ann."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Det er noen steder tastatur / fokus ikke fungerer helt som tenkt / naturlig, for eksempel når du åpner hamburgermenyen får du ikke fokus der. Det finnes ingen alternativer."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Flere steder på fokus ikke er tydelig pga svak eller ingen markering. Her kan brukeren ha noe som overskriver all form for fokus, men dette krever et nettlesertillegg eller et script som brukeren selv er ansvarlig for."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Tekst ved nedlasting av program burde ha hatt aria-label for å gi mer lesbarhet for folk med skjermlesere. Alternativet her vil være å bruke den visuelle tekstene som er tilgjengelig i tillegg (da det ikke er all tekst som er like tydelig via kode, for eksempel på ikoner)."

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Tekst ved nedlasting av program burde ha hatt aria-label for å gi mer lesbarhet for folk med skjermlesere. Alternativet her vil være å bruke den visuelle tekstene som er tilgjengelig i tillegg (da det ikke er all tekst som er like tydelig via kode, for eksempel på ikoner)."


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .