Tilgjengelegheitserklæring for miljøløftet.no

 • miljøløftet.no
 • STATENS VEGVESEN, organisasjonsnummer 971 032 081
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATENS VEGVESEN kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på miljøløftet.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette gjeld streaming av møter og seminar som seinare er lagt ut som opptak. Mangel på teksting eller informasjon kan føre til at nokon brukarar vil ha problem med å få med seg innhaldet. Det vil føre med seg mykje arbeid å tekste dette innhaldet, sidan det er lange møter. Her må vi finne ein måte å løyse dette på som gir god informasjon og samtidig er praktisk gjennomførbar. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er oppdaga tomme h2-headingtaggar på ei rekke av sidemalane. Dette blir opplevd forstyrrande for screenreader-brukarar. Dette vil bli retta av utviklar og gjennomgått av redaktør på dei aktuelle sidene. 

På kalender sida kjem det feilmelding om at det finnes 14 overskrifter utan verken scope eller id. Dette vil bli retta av utviklar. 

https://miljoloftet.no/detteerMiljoloftet/Bompenger/ofte-stilte-sporsma… er det tretabellar i koden utan overskriftsceller. Denne sida skal oppdaterast og feilen vil bli retta samtidig med det.  

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema (stort sett påmeldingsskjema til arrangement) har ikkje autocomplete-attributt på input-felta. Dette gjeld i all hovudsak dei "generelle" input felta som navn og e-post. Dette vil bli korrigert på framtidige skjema. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kalenderløysinga til Miljøløftet, samt ei biletslider-løysing som er i bruk på eit utval av sider, er bygd opp ugunstig programmatisk for ikkje-visuelle brukarar. Det er vanskeleg for skjermlesar-brukarar å bevare kontekst og navigere desse intuitivt. Vi ser på mogelege løysingar saman med leverandør.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sida har ikkje markert hovudspråket i HTML-elementet. Ein skal alltid spesifisere hovudspråk på sida i HTML-elementet med lang attributt. Dette gjeld alle sidemalar. Feilen vil bli retta av utviklar. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er nokre dupliserings- og nestingfeil i koden som gir uheldige konsekvensar for skjermlesar-brukarar. Desse feila er knytt til ei bildeslider-løysing som er i bruk på eit utval av sider. Desse feila vil etterkvart bli gjennomgått og retta av utviklar.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det førekjem iframes utan beskrivelse. 

https://miljoloftet.no/mobilitetsveka_2022/ er det to skjemaobjekt som ikkje er beskrive i koden. Denne feilen går att på alle stadar der bildeslideren er i bruk.

https://miljoloftet.no/prosjektliste/ manglar tabell riktige html-element, dette skapar forvirring for screenreader-brukarar. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .