Tilgjengelegheitserklæring for Vigilo Mobil-app Android

 • Vigilo Mobil-app Android
 • Android
 • 2.6.0
 • Mobiltelefon
 • GLOPPEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 969 124
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Appen er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 42 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
GLOPPEN KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Vigilo Mobil-app Android slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bildevedlegg i brukargenerert innhald har ikkje tekst-altenativ.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overskrifter i header og nyheitsfeed er ikkje koda som overskrift.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tastur-navigasjon: Må sveipe tilbake frå navigasjonslinja for å nå elementa i opprettelsesmenyen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte tekstelement har for svak kontrast mot bakgrunnen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Brukarar som er avhengige av forstyrring av tekst kan oppleve at delar av innhaldet er utilgjengele

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte element har for lav kontrast mot bakgrunn.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Native apper er ikkje koda i oppmerkingsspr

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tittel i fråversmelding skule vert ikkje endra. Datoformat vert ikkje endra ved bytte av språk til engelsk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Native apper ikkje koda mot merkingsspråk.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne appen blei oppretta første gong .