Tilgjengelegheitserklæring for mittnabolag.stavanger.no

 • mittnabolag.stavanger.no
 • STAVANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 965 226
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STAVANGER KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på mittnabolag.stavanger.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke alle bilder på nettstedet har alternativ tekst. Dette grunnet organisk bruk og ikke klare nok interne retningslinjer. 

Usikker om det er alternativ tekst på lenker og drop-down menyer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Semantisk struktur er ikke alltid konsekvent. Denne er ikke alltid i sekvensiell rekkefølge. 

Vi er usikre på hvordan lenkene er kodet inn, om de har alternativ tekst. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Semantisk struktur er ikke alltid konsekvent. Denne er ikke alltid i sekvensiell rekkefølge. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Den visuelle markeringen av tab plassering er ikke god nok. Kontrasten/markering bør bli tydeligere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ned-hendelsen publiserer innhold og det er ikke mulig å angre/slette denne. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettsiden bruker en plattform som er overtatt fra utlandet (katalnsk til engelsk til norsk). Ikke alle feltene er oversatt til norsk. Dermed dukker det opp engelsk tekst i norsk side.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi vet ikke svaret på dette. Må sjekkes opp med leverandør.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettstedet skal kontinuerlig oppdateres ved oppdagelse av uu forbedringer.
Det vil framover jobbes med å utarbeide og implementere bedre rutiner for publisering av innhold. Formålet vil være å bedre tilgjengelighet og språk (kontraster, størrelse på skrift, klarspråk osv).

I løpet av våren 2023 er det planlagt en stor oppdatering av plattformen som vises på nettstedet. Deretter vil vi følge opp WCAG 2.1.