Tilgjengelegheitserklæring for brynekyrkja.no

 • brynekyrkja.no
 • BRYNE SOKN, organisasjonsnummer 976 993 594
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
BRYNE SOKN kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på brynekyrkja.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me publiserer lydfiler med preiker frå gudsteneste. Me er i ferd med å få på plass ei løysing saman med nettsidelevrandør der me på desse nettsidene kan publisere tekstmanus paralellt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er noko videomateriale på nettstaden som ikkje er teksta. Dette er eldre materiale som me vurderer om skal tas vekk eller skal gjennomgå teksting.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi oppfyller ikkje alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Styleguiden vår har fleire fargekombinasjonar som ikkje har godkjent kontrast. Det er vanskelegare for alle brukarar å lese innhaldet. Me jobbar saman med leverndør for å få endra dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet til god kontrast mellom tekst og bakgrunn. Kalenderen på siden vår har noen fargekombinasjoner som ikke har godkjent kontrast. Det er vanskeligere for alle brukere å lese innholdet.

Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Per i dag er ikke dette mulig på nettsiden vår.

Det kan derfor i noen tilfeller være vanskeligere for synshemmede brukere å lese innholdet.

Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På noen sider kan det være lite pusterom mellom knappene. Dette kan forårsake at personer med nedsetter håndfunksjon eller som har lett for å trykke feil, kan få problem med å navigere på nettstedet.

Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når man navigerer nettsiden bare ved hjelp av tastatur, er det ikke per nå mulig å se markering av fokuspunkt.

Dette vil forårsake at personer som ikke kan eller ønsker å bruke mus for å navigere på nettstedet, ikke kan nå og brukte alt innhold.

Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me har starta ein prosess der me gjennomgår alle nettsider for å få dette på plass

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når man navigerer nettsiden bare ved hjelp av tastatur, er det ikke per nå mulig å se markering av fokuspunkt.

Dette vil forårsake at personer som ikke kan eller ønsker å bruke mus for å navigere på nettstedet, ikke kan nå og brukte alt innhold.

Systemleverandøren vår jobber med å få dette på plass.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber sammen med vår leverandø av nettsidene for å løse de umiddelbare utfordringene som ligger på systemnivå. Vår leverandør samarbeider også med KABB for å implementere gode og robuste løsninger med fokus på blinde og svaksynte.
Vi jobber oss systematisk gjennom aller nettsider og artikler for å sjekke at UU er ivaretatt på en god måte.