Tilgjengelegheitserklæring for seksuellatferd.no

 • seksuellatferd.no
 • HELSE BERGEN HF, organisasjonsnummer 983 974 724
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HELSE BERGEN HF kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på seksuellatferd.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi har enkeltvise bilde utan alt tekst på nettsider i løysinga. Dette medfører at brukarar ikkje får lest opp bildeinnhald. Vi har ikkje hatt god nok kompetanse om universell utforming. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og utfylling av alt tekst på bilde. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre av videoane på nettstaden vår er teksta. Samstundes har vi  videoar liggande på nettsidene som ikkje er teksta. Desse har heller ikkje eit anna tekstalternativ. Vi lenkar også ut til eigne og andre sine podkast-episodar på andre plattformar, og desse episodane har ikkje tekstalternativ. Dette medfører at brukarar som ikkje kan høyre lyd, ikkje får med seg dette innhaldet. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre av videoane på nettstaden vår er teksta. Samstundes har vi  videoar liggande på nettsidene som ikkje er teksta. Desse har heller ikkje eit anna tekstalternativ. Vi lenkar også ut til eigne og andre sine podkast-episodar på andre plattformar, og desse episodane har ikkje tekstalternativ. Dette medfører at brukarar som ikkje kan høyre lyd, ikkje får med seg dette innhaldet. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og imøtekomme krava. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har enkeltvise bilde som har informasjon men utan forklarende tekst på nettsider i løysinga. Dette medfører at brukarar ikkje får lest opp bildeinnhald. Vi har ikkje hatt god nok kompetanse om universell utforming. Fokus framover er å jobbe meir målretta for å auke kompetanse på universell utforming og utfylling av alt tekst på bilde. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noko av innhaldet har ikkje denne funskjonaliteten. Dette medfører at brukarar som har synsnedsettelse, ikkje får med seg dette innhaldet. Fokus framover er systematisk gjennomgang av kor desse feila er, rette opp, slik at vi imøtekommer krava.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noko av innhaldet har ikkje denne funskjonaliteten. Dette medfører at brukarar med synsnedsettelse, ikkje får med seg dette innhaldet. Fokus framover er systematisk gjennomgang av kor desse feila er, rette opp, slik at vi imøtekommer krava.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

RVTS Vest har fokus på å jobbe målretta med å gjere nettsidene våre og digitalt innhald tilgjengeleg for alle.

Vi har universell utforming som viktig del av opplæring og informasjon til alle ansatte ved verksemda.