Tilgjengelegheitserklæring for Lillestrømbibliotekene

 • Lillestrømbibliotekene
 • LILLESTRØM KOMMUNE, organisasjonsnummer 820 710 592
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
LILLESTRØM KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Lillestrømbibliotekene slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke alle dekorative bilder har et tekstalternativ (også kalt «alt-tekst»).

Bruker vil ikke kunne lese alt-tekst med skjermleser.

Dette jobbes med å fikse.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dersom innhold på en side lastes og bruker tabber seg gjennom raskere enn opplastningen, mister hen tabrekkefølgen. Dette skjer svært skjelden, kun dersom siden laster veldig tregt og ved denne type tab. Det er lite sannsynlig at dette skjer i praksis. 

Tilgjengelege alternativ

Kan bruke søk eller filtrering.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På bibliotek-TV er det bilde av dato, tidspunkt og tittel på arrangementer. Dette leses ikke opp av skjermleser. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved forstørring av tekstavstand faller deler av teksten i søkefeltet bort. Ser kun "Sø", ikke "Søk"

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkefeltet på sidene bryter kravet. Ved bruk av skjermleser får man ikke tilgang til autocompletelisten.

Dette vil gjør at bruker av skjermleser ikke vil få med søkeforslag i listen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenke uten tekstalternativ

Går disse lenkene (i samme kontekst) til den samme siden?

Jobber med å fikse dette i koden.

Ettersom det er innhold som kommer av ulike redaktører, har vi ikke kontroll på at alle lenker har tydelige lenketekster. Det kan forekomme at det er lenker med "Les mer" og lignende

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi vil potensielt bryte dette kravet pga. av data i løsningen kan komme fra tredjepartssystemer som organisasjonen ikke har kontroll på.

Dette kan føre til at skjermlesere ikke fanger opp at deler av innholdet er på annet språk. Dette kan være forvirrende for mennesker med behov for skjermleser.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber kontinuerlig med UU. Vi utvikler nettløsningen vår opp mot WCAG-kravene og vi utvikler designsystemet vårt for å ha universelt utformede nettsider - https://design.lillestrom.kommune.no/guide/
Vi bruker verktøyet Siteimprove for å avdekke feil.