Tilgjengelegheitserklæring for nettstad

distriktssenteret.no
 • distriktssenteret.no
 • KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING, organisasjonsnummer 992 375 434

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 3 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
KOMPETANSESENTER FOR DISTRIKTSUTVIKLING kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på distriktssenteret.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte sider har bilder som manglar alt-tekst. Innhaldet i bilda er dermed utilgjengeleg for brukarar som ikkje kan sjå bilda.

Utbetring av problemet er i bestilling pr 20. desember 2022, og vil venteleg bli fiksa i løpet av januar 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har mange gamle videoar og som er ressurskrevjande å tekste eller skrive tekstalternativ til. Innhaldet er realtivt lite i bruk. Hørslehemma får ikkje tilgang til innhaldet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Hoverevent på ei spesifikk side ikkje tilgjengeleg ved tastaturfokus og i mobilvisning. Innhaldet er likevel tilgjengeleg via lenke like under hovereventet.

Tilgjengelege alternativ

Innhaldet er likevel via tekstlenke like under hovereventet.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .