Tilgjengelegheitserklæring for noaukra.speedadmin.dk (speedadmin)

Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 14 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk utan fargesyn
  • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
  • Bruk med avgrensa rekkevidde
  • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
AUKRA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på noaukra.speedadmin.dk (speedadmin) slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert, men vil bli sjekka i løpet av 1. halvår 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert, men vil bli testa i løpet av 1. halvår 2023.

Tilgjengelege alternativ

Ikkje sjekka

Innhald som bryt kravet i regelverket

I innhold implementert ved hjelp av markup-språk som støtter følgende tekststilegenskaper, oppstår ingen tap av innhold eller funksjonalitet ved å angi alle følgende og ved endre ingen annen stilegenskap: • Linjehøyde (linjeavstand) til minst 1,5 ganger skriftstørrelsen; • Avstand etter avsnitt til minst 2 ganger skriftstørrelsen; • Bokstavavstand (sporing) til minst 0,12 ganger skriftstørrelsen; • Ordavstand til minst 0,16 ganger skriftstørrelsen. Unntak: Menneskelige språk og skript som ikke benytter seg av en eller flere av disse tekststilene egenskaper i skrevet tekst kan samsvare med kun egenskapene som finnes for den kombinasjonen av språk og manus. Font og stiling av fonter følger ovenstående.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Toppnavigering og menyelementer er svært begrenset, på grunn av dette har vi ikke en "Hopp til innhold". link'

Tilgjengelege alternativ

Dette må sjekkast ut. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert.

Det vert jobba med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Det vert jobba med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert.

Det vert jobba med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikkje alle overskriftene er beskrivande. Kravet er ikkje vurdert for heile nettstaden. Det vert jobba med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert.

Det vert jobba med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

SpeedAdmin uses the click event, instead of up/down events. Kravet er ikkje vurdert. Det vert jobba med dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert.

Det vert jobba med å rette dette.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Det vert jobba med å rette dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Det vert jobba med å rette dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje vurdert. Det vert jobba med å rette dette. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .