Tilgjengelegheitserklæring for Bildebank for Ålesund kommune

Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ÅLESUND KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Bildebank for Ålesund kommune slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen mangler mtp. tilbake/neste knapper og
nedtrekksmenyer og ift. 1.4.1

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manglende forklaring i kode for enkelte input, utover
type-attributt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes lenker som ikke skiller seg fra vanlig tekst på
flere måter enn farge. Vi arbeider med å utbedre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kontrasten på nettstedet vil i noen tilfeller avhenge av
brukerdefinerte farger. Enkelte overskrifter, knappe-tekster,
o.l., er hvit, og dersom det blir valgt for lyse tema-farger, så
kan det oppstå dårlig kontrast. Det kan også oppstå dårlig
kontrast mellom hvit skrift og lyse bakgrunnsbilder. Det er
også i enkelte tilfeller liten kontrast mellom gråtone og hvit
bakgrunn eller tekst. Utbedringer er under arbeid.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Er ikke støttet i dag. Det arbeides med å utbedre dette.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tastaturnavigasjon er ikke støttet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke støtte for tastaturnavigering.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke støtte for tastaturnavigering (enkelte nettlesere har
innstilling for fokusmarkering).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Stort sett oppfylt, men noen resterende utbedringer foregår.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er i enkelte tilfeller manglende ledetekst og manglende
markering av obligatoriske felter. F.eks ved registrering av
bruker og opplasting av filer. Vi jobber med å forbedre
dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

I enkelte tilfeller gis det ikke tilbakemelding om vellykket
operasjon (f.eks. opplasting, legg til i prosjekt, sendt
epost). Vi jobber med å forbedre dette.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .