Tilgjengelegheitserklæring for https://www.time.kommune.no/skjema/

 • https://www.time.kommune.no/skjema/
 • TIME KOMMUNE, organisasjonsnummer 859 223 672
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
TIME KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på https://www.time.kommune.no/skjema/ slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Krever endring fra skjemaprodusenter for å bli oppfylt, da vi må selv legge dette til på aktuelle skjemaelement i hvert skjema.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Krever endring fra skjemaprodusenter for å bli oppfylt, da vi må selv legge dette til på aktuelle skjemaelement i hvert skjema. Vi jobber med saken.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Krever endring fra skjemaprodusenter for å bli oppfylt, da vi må selv legge dette til på aktuelle skjemaelement i hvert skjema. Vi jobber med saken.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Krav oppfylles ikke. Påloggingsvindu skalerer ikke korrekt ved 400 % forstørrelse på mobil. Dette vil bli fikset i neste versjon av Interact vår leverandør.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Krav oppfylles ikke. Her er det funnet feil ved Riktekstfelt. Dette vil bli rettet i neste versjon av vår leverandør som produserer Interact.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Krav støttes ikke fra vår leverandør sin side. Kravet vil være implementert når dette blir fikset så snart som mulig

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Krav oppfylles ikke. Språk blir ikke endret til korrekt språk skjema er vist på. Vår leverandør sier dette vil bli løst i neste versjon av Interact.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Krav oppfylles ikke. Dersom designer av skjema har laget script som genererer en respons til bruker av skjema, så støtter ikke responsen i dagens Interact flere språk. Vår leverandør sier dette vil bli løst i neste versjon, det vil bli løst i Interact+ .

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Krav kan oppfylles gjennom Interact, men er avhengig av designer av skjema har hatt dette i tankene når skjema ble laget. Vi skal gå igjennom alle våre skjema så snart som mulig og se på dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vår leverandør har ikke dette på plass enda, men har en plan på at dette kravet oppfylles i neste versjon av Interact. Skjema skal da være fri for større kodefeil. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .