Tilgjengelegheitserklæring for heroymr.frivilligsentral.no

 • heroymr.frivilligsentral.no
 • HERØY KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 978 840

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HERØY KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på heroymr.frivilligsentral.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikkje mogleg å legge inn alternativ tekst til bilde alle stader. Leverandøren jobbar med å rette dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverandøren opplyser at nokre tabellar kan mangle enkelte kodar.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ifølge leverandøren kan det vere enkelte stader der lenker og andre element er markerte med berre farge. Det blir jobba med å rette på dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverdøren opplyser at det aller meste på nettstaden har kontrast som tilfredsstiller krava, men at det er nokre nettsider som nyttar ein seksjon med kvit skrift på grøn bakgrunn. Leverandøren ser på endringar av profilfargar for å auke kontrasten.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er eksempel på at bilde av tekst er brukt. Det blir jobba med å rette på dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ifølge leverandøren er det nokre stader knapper og lenker som må få auka kontrasten litt for å tilfredsstille krava.

 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverandøren opplyser at noko innhald kan ha for mange lenker, som kan skape problem for tastaturbruk. Leverandøren vil forsøke å betre dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Leverandøren opplyser at nesting av lenker bryt valideringa.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nettstaden skal kunne brukast av alle. Dersom du støyter på noko som ikkje følger krava, ønsker vi å høyre frå deg. Bruk tilbakemeldingsfunksjonen (e-post til postmottak@heroy.kommune.no) og gi oss beskjed!