Tilgjengelegheitserklæring for helse-forde.no

 • helse-forde.no
 • HELSE FØRDE HF, organisasjonsnummer 983 974 732

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HELSE FØRDE HF kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på helse-forde.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har enkelte bilete med lite skildrande, eller manglande, alt-tekst på nettsider i løysinga. Synshemma vil ikkje få lese opp innhaldet på bilete.

Det er mange innhaldsprodusentar og webredaktørar som jobbar med innhald i nettløysinga vår, noko som medfører at feil kan skje. Vi arbeider kontinuerleg med å auke kompetansen på universell utforming, og vi vil ha auka fokus på korrekt utfylling av alt-tekst på bilete, slik at vi kan møte krava og gjere innhaldet vårt tilgjengeleg på best mogleg måte til alle som nyttar nettsidene våre. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dei fleste videoane på nettstaden vår er teksta, men vi har ein del eldre videoar som ikkje oppfyller kravet om teksting. Desse videoane har ikkje eit anna godt tekstalternativ. Dette medfører at det er umogleg for brukarar som ikkje kan høyre lyd, å få med seg innhaldet.  

Vi har kartlagt nettstaden vår i høve video- og lydinnhald, og vil få på plass verktøy for transkribering av innhald av denne typen.  

Vi har endra rutinane våre for produksjon av video, og transkriberer alt nytt video- og lydinnhald. Informasjon om nye rutinar vil bli gitt i opplæring til innhaldsprodusentar og webredaktørar på nettstaden vår. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dei fleste videoane på nettstaden vår er teksta, men vi har ein del eldre videoar som ikkje oppfyller kravet om teksting. Desse videoane har ikkje eit anna godt tekstalternativ. Dette medfører at det er uråd for brukarar som ikkje kan høyre lyd, å få med seg innhaldet.  

Vi har kartlagt nettstaden vår i høve videoinnhald, og ser etter verktøy for transkribering av innhald av denne typen.  

Vi har fått på plass rutiner for produksjon og teksting av nytt videoinnhald, og vil starte arbeidet med å tekste eldre videoinnhald som er tilgjengeleg på nettstaden vår. Her prioriterer vi teksting av innhald produsert etter 1. februar 2022. 

I opplæringa til innhaldsprodusentar og webredaktørar på nettstaden vår, vil nye rutinar rundt teksting av videoinnhald, samt generelt fokus på universell utforming, vere ein viktig del. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innhaldet på nettstaden vår er koda som den skal, og vi har små moglegheiter til å gjere endringar i koden. 

Noko innhald krev likevel manuelt arbeid av innhaldsprodusentane og webredaktørane. Eit eksempel på dette kan vere arbeidet med å leggje inn titlar på tabellar. Det er lite bruk av tabellar på vår nettstad, men det eksisterer tabellar som manglar titlar, noko som medfører at brukaren ikkje vil forstå kva innhaldet i tabellen er.   

Det er mange innhaldsprodusentar og webredaktørar som jobbar med innhald i nettløysinga vår, noko som medfører at feil kan skje. Vi jobbar kontinuerleg med å auke kompetansen på universell utforming, og dette vil vere ein viktig del i opplæring av innhaldsprodusentane våre. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har lite bruk av tekst i bilete i publisert innhald på nettstaden vår, men det eksisterer enkelte bilete med tekst på nettsidene våre. Dette fører til at informasjonen ikkje er tilgjengeleg for enkelte brukarar. I fleire av desse høva, er innhaldet forklart og skildra i alt-tekst og bilettekst. 

Vi har kartlagt nettstaden vår for denne typen innhald, og vil arbeide med å rette opp i manglane ved å fjerne bilete med tekst og erstatte med innhald som er tilgjengeleg for alle brukarar. 

Det er mange innhaldsprodusentar og webredaktørar som jobbar med innhald i nettløysinga vår, noko som medfører at feil kan skje. Vi jobbar kontinuerleg med å auke kompetansen på universell utforming, og dette vil vere ein viktig del i opplæring av innhaldsprodusentane våre. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alle nettsidene våre skal vere utan store kodefeil. I dette høve har vi ein Sharepoint-feil som vi dessverre ikkje får korrigert før vi byter til nytt publiseringsverktøy Optimizely Content Cloud (CMS) i 2023. Her vil det ikkje vere råd å publisere innhald som ikkje tilfredstiller krava til universell utforming. 

Feil med *Duplicate ID empty string. Bad value “button” for attribute role on element h3. *Enkelte duplikate id-er, og id-tag som er blanke. *h2 child of span, duplicate empty ID. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

I Helse Førde jobbar kommunikasjonsavdelinga målretta med å gjere nettstaden vår og digitalt innhald tilgjengeleg for alle brukarar.

Vi har fokus på universell utforming som ein viktig del i opplæring av innhaldsprodusentar og webredaktørar, og har i vinter oppretta ei ressursside på intranett med informasjon om universell utforming.

Arbeidet med tilgjengeliggjering av innhald er omfattande, og universell utforming av IKT er tema for tverrfagleg samarbeid i regionen. Vi samarbeider tett med nettansvarlege i dei andre føretaka.

Sidan vi er ein del av ei nasjonal publiseringsløysing, har vi ikkje høve til å rette opp i tekniske feil på nettstaden sjølv. Vi følgjer opp og gir nødvendige tilbakemeldingar ved høve, og får oppdateringar om arbeidet med universell utforming.

Vi byter ut publiseringsplattformen vår, SharePoint, til Optimizely Content Cloud i 2023. Den nye publiseringsplattformen (CMS) er betre tilrettelagt for arbeid med universell utforming, og vil betre vilkåra for arbeidet med tilgjengeliggjering av innhald. Dette trur vi vil ha ein svært positiv effekt på det publiserte innhaldet for alle brukarar.