Tilgjengelegheitserklæring for helse-forde.no

 • helse-forde.no
 • HELSE FØRDE HF, organisasjonsnummer 983 974 732
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 8 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HELSE FØRDE HF kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på helse-forde.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dei fleste videoane på nettstaden vår er teksta, men vi har ein del eldre videoar som ikkje oppfyller kravet om teksting. Desse videoane har ikkje eit anna godt tekstalternativ. Dette medfører at det er uråd for brukarar som ikkje kan høyre lyd, å få med seg innhaldet.  

Vi har kartlagt nettstaden vår i høve videoinnhald, og ser etter verktøy for transkribering av innhald av denne typen.  

Vi har fått på plass rutiner for produksjon og teksting av nytt videoinnhald, og vil starte arbeidet med å tekste eldre videoinnhald som er tilgjengeleg på nettstaden vår. Her prioriterer vi teksting av innhald produsert etter 1. februar 2022. 

I opplæringa til innhaldsprodusentar og webredaktørar på nettstaden vår, vil nye rutinar rundt teksting av videoinnhald, samt generelt fokus på universell utforming, vere ein viktig del. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ulik praksis på lenker i dag og har enkelte lenker med understrek (som oppfyller kravet) og enkelte lenker med kun farge, som gjør at vi feiler på dette punktet. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På noen av sidetypene våre, så er det ikke mulig å tabbe på filterkompontent. Det betyr at ikke all funksjonalitet kan brukes kun ved hjelp av tastatur. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innholdet presenteres i en logisk rekkefølge, men ved ekspandering av utlistingskort så markeres det fjerde kortet. Det får konsekvenser for personer som har nedsatt motorikk, lese- og skrivevansker, nedsatt syn, blinde eller som bruker skjermforstørrer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes overskriftsstiler som er kodet med feil størrelse. Det finnes også overskrifter som ikke er kodet som overskrifter, slik de burde vært. I tillegg mangler vi noe ledetekst over søkefelt. Får konsekvenser for personer som er blinde, har nedsatt syn eller kognisjon eller motorikk.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes sider med kodefeil. Blant annet feil med overskriftsstiler og paginering. Får konsekvenser for blinde eller nedsatt syn eller personer som bruker ulike typer hjelpemiddelteknologi.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes komponenter i koden som har feil navn og rolle. Blant annet på pagineringsfunksjonen. Får konsekvenser for blinde eller nedsatt syn eller personer som bruker ulike typer hjelpemiddelteknologi.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstedet bruker CMS'ets egen teknisk feilmeldingsside, som vises om løsningen går ned. Denne meldingen har vi ikke klart å fremprovosere, så det er usikkert om en slik kontekstendring gir statusbeskjed til brukeren. Får konsekvenser for personer som er blinde, har nedsatt syn eller kognisjon.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

I Helse Førde jobbar kommunikasjonsavdelinga målretta med å gjere nettstaden vår og digitalt innhald tilgjengeleg for alle brukarar.

Vi har fokus på universell utforming som ein viktig del i opplæring av innhaldsprodusentar og webredaktørar, og har i vinter oppretta ei ressursside på intranett med informasjon om universell utforming.

Arbeidet med tilgjengeliggjering av innhald er omfattande, og universell utforming av IKT er tema for tverrfagleg samarbeid i regionen. Vi samarbeider tett med nettansvarlege i dei andre føretaka.

Sidan vi er ein del av ei nasjonal publiseringsløysing, har vi ikkje høve til å rette opp i tekniske feil på nettstaden sjølv. Vi følgjer opp og gir nødvendige tilbakemeldingar ved høve, og får oppdateringar om arbeidet med universell utforming.

Vi byta ut publiseringsplattformen vår, SharePoint, til Optimizely Content Cloud i 2023. Den nye publiseringsplattformen (CMS) er betre tilrettelagt for arbeid med universell utforming, og vil betre vilkåra for arbeidet med tilgjengeliggjering av innhald. Dette trur vi vil ha ein svært positiv effekt på det publiserte innhaldet for alle brukarar.