Tilgjengelegheitserklæring for luster.kommune.no

 • luster.kommune.no
 • LUSTER KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 968 241
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
LUSTER KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på luster.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

En del bilete manglar beskrivande tekst. Dette blir oppretta. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokon filmar på kommunen sin YouTube kanal er ikkje teksta. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Dei fleste av desse filmane er del av eit lokalhistorieprosjekt der fleire aktørar er involverte, slik at kommunen ikkje fullt ut rår over produksjonen. Dei har i tillegg lang varigheit, slik at teksting vil bli eit svært omfattande arbeid. Alternativet vil vera avpublisering.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ein del artiklar har avsnittoverskrifter som ikkje er koda som overskrift. Dette er under oppretting.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre lenkjer er berre markerte med farge. Det kan gjera dei vanskelege å skilja dei frå annan tekst for dei som har nedsett syn/fargesyn. Leverandøren av nettstaden jobbar med å retta feilen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fargekontrasten oppfyller ikkje minimumskrava til fargekontrast. Nettsideleverandøren må utbetre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noko av teksten kan bli avkutta når den endrer storleik. Nettsideleverandøren må utbetre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det kan førekoma artiklar på heimesida der bilete av plakat med tekst er publisert i staden for rein tekst. Førekomstar blir i størst mogleg grad erstatta av rein tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette punktet må testast av leverandør.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det førekjem lenker som ikkje har fullt ut beskivande tekst.  Dette blir gjennomgått og oppretta.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det førekjem avsnittoverskrifter som ikkje er koda som overskrift. Dette blir gjennomgått og retta opp.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er lik element-ID på fleire element på same side. Dette kan gjere det vanskeleg for skjermlesar å oppfatte informasjon. Nettsideleverandør må utbetre dette.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi vil så langt det er råd rette opp manglar i høve krava til universell utforming på våre nettstader, og undersøke tvilspunkt med våre programvareleverandørar.

Vi går om kort tid over til ny nettside i Acos, og vil prioritere å fylle uu-krava i den nye nettsida.