Tilgjengelegheitserklæring for kvinnherad.kommune.no

 • Kvinnherad.kommune.no
 • KVINNHERAD KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 967 636

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
KVINNHERAD KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Kvinnherad.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har nokre filmar under kultur og fritid som ikkje er teksta. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har nokre filmar under kultur og fritid som ikkje er teksta

Innhald som bryt kravet i regelverket

Rollen er ikkje innanfor nødvendig kontekst. Feilen er knytta til LOS-knappar/boksar i artikkelkontekst. Behaldarelement er knytta til arrangementsutlisting i politisk møtekalender. Feila er meldt vidare til leverandør for feilretting.


 

Tilgjengelege alternativ

Vi hjelper med utfylling når innbyggjarane tar kontakt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har fleire skjema i pdf som ikkje er universelt utforma. Dette betyr at brukaren ikkje kan nytta skjema. Vi har starta prosjekt saman med Kommuneforlaget for å få alle skjema universelt utforma.

Tilgjengelege alternativ

Vi gjev hjelp ved kontakt.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil knytta til sitatboksar i artiklar. Feil er meldt til leverandør som vil utbetra feilen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nye innlegg blir oppretta etter ny standard. Vi har ein del eldre nyhende som ikkje fyller krav til ny standard.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skal testast manuelt av utviklar.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har mange nedlastbare skjema som ikkje er universelt utforma. Dette betyr at brukaren ikkje får melding om feil i skjema. Det er starta prosjekt med Kommuneforlaget der alle manuelle skjema skal fasast ut.

Tilgjengelege alternativ

Vi gjev hjelp til utfylling.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har mange nedlastbare skjema som ikkje er universelt utforma. Dette betyr at brukaren ikkje får melding om feil i skjema. Det er starta prosjekt med Kommuneforlaget der alle manuelle skjema skal fasast ut.

Tilgjengelege alternativ

Vi gjev hjelp til utfylling av skjema.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har mange nedlastbare dokument som ikkje er universelt utforma. Dette betyr at brukaren ikkje får melding om feil i skjema. Det er starta prosjekt med Kommuneforlaget der alle manuelle skjema skal fasast ut.

Tilgjengelege alternativ

Vi gjev hjelp til utfylling av skjema.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har mange nedlastbare dokument som ikkje er universelt utforma. Dette betyr at brukaren ikkje får melding om feil i skjema. Det er starta prosjekt med Kommuneforlaget der alle manuelle skjema skal fasast ut.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har nyleg oppdatert vår heimeside og det gjenstår nokre endringar i samarbeid med leverandør.

Vi skal få på oppgrader skjemaportar til elektroniske skjema i samarbeid med Kommuneforlaget.