Tilgjengelegheitserklæring for time.kommune.no

 • time.kommune.no
 • TIME KOMMUNE, organisasjonsnummer 859 223 672
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
TIME KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på time.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde
 • Me har fleire PDF-ar som ikkje er universelt utforma. Det vert fortløpande jobba med å bytta ut desse med nettartiklar eller oppgraderte PDF-dokument.
Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Det er en uforholdsmessig stor byrde samt ressurskrevjande å tekste eller skrive tekstalternativ til opptak av f.eks.kommunestyremøta.

Tilgjengelege alternativ

Protokoll og saker bler lagt ut på nettsia vår under innsyn.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Ikkje alle digitale skjema har autoutfylling-funksjon på felt der dette er naturleg. Me jobbar med oppgradering og oppdatering av skjema, og vil retta på dette fortløpande.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Digitale skjema: Påloggingsvindu skalerer ikkje korrekt ved 400% forstørring på mobil. Dette vil bli fiksa i neste versjon av Interact.

Innsyn: Det er gjort funn av element som overlappar kvarandre ved zoom. Leverandøren vår jobbar med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagd med tanke på universell utforming.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Digitale skjema: Det er funne feil ved Riktekstfelt. Dette vil bli retta i neste versjon av Interact.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Digitale skjema: Det er ikkje støtte for dette per dags dato. Kravet vil derimot vera implementert i neste versjon av Interact.

Innsyn: Det er gjort funn av ledetekstar som ikkje er sjølvforklarande i innsynsløysinga. Leverandøren vår jobbar med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagd med tanke på universell utforming.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Digitale skjema: Dersom designer av skjema har laga script som genererer ein respons til brukar av skjema, så støttar ikkje responsen i dagens Interact fleire språk. Dette vil bli løyst i ein framtidig versjon av Interact.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsyn: Det er gjort funn der brukaren ikkje får informasjon om kor feil i skjema har oppstått. Leverandøren vår jobbar med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagd med tanke på universell utforming.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Innsyn: Det er gjort funn av lite forklarande feilmeldingar. Leverandøren vår jobbar med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagd med tanke på universell utforming.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .