Tilgjengelegheitserklæring for Aski Raski

 • Aski Raski
 • ØRSTA KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 461 450
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ØRSTA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Aski Raski slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Kontrastforholdet mellom tekst og bakgrunn til noen typer oppgaver er ikke i henhold til kravet. Utbedring av fargeprofil er igangsatt. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Det finnes ikke tilgjengelige alternativer til det innholdet som ikke er universelt utformet"

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

"Tekststørrelse generelt i løsningen støtter kravet, samt i de fleste oppgavetyper. I noen tilfeller (i spesifikke oppgaver) vil tekststørrelse være kontrollert for å opprettholde oppgavens funksjon (oppdeling av ord etter lyd eller stavemåter, etter stavelser). Innholdet er unntatt på grunn av uforholdsmessig stor byrde for virksomheten. Det finnes tilgjenglige alternativer til det innholdet som ikke er universelt utformet. Dette er andre, relaterte, oppgavetyper som dekker samme funksjon."

Tilgjengelege alternativ

Dette er andre, relaterte, oppgavetyper som dekker samme funksjon."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Ikke alt har pekerfølsomt innhold (butikk, maling, profilikon). Kontrast på tastaturfokus er der, men for lav enkelte steder. Denne må økes. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Det finnes ikke tilgjengelige alternativer til det innholdet som ikke er universelt utformet."

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Stort sett ok gjennom applikasjonen, men bryter enkelte steder. Må utbedres. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Det finnes ikke tilgjengelige alternativer til det innholdet som ikke er universelt utformet."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"I hovedsak er fokusrekkefølgen logisk ved navigering i selve applikasjonen. Unntaket er under gjennomføring av oppgaver der DOM-elementer er synlige under navigering med tastatur som kan føre til uventede hopp (ut av den logiske rekkefølgen). Skal følges opp og utbedres, og er en prioritet. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Det finnes ikke tilgjengelige alternativer til det innholdet som ikke er universelt utformet."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Delvis. Vi tilbyr, på hovedside, en innholdsfortegnelse som dekker hele oppgavestrukturen, men den dekker ikke hele nettstedet. For elever vil det være ok, de har ikke tilgang til annet. For lærere derimot så har en flere sider for å administrere løsningen. Disse lærersidene er ikke dekker av innholdsfortegnelsen. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Det finnes ikke tilgjengelige alternativer til det innholdet som ikke er universelt utformet."

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Noen steder er dette implementert, men det er også mangler. Oppgaver internt er opprettet for utbedrelse. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Det finnes ikke tilgjengelige alternativer til det innholdet som ikke er universelt utformet."

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Vi markerer ikke obligatoriske felter tydelig alle steder, og feilmeldinger peker ikke på konkrete felter der feilen oppstod, men i stedet på et spesifikt sted i skjemaet. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Det finnes ikke tilgjengelige alternativer til det innholdet som ikke er universelt utformet."

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

"På grunn av Javascript-rammeverk tatt i bruk (AngularJS) så vil ikke siden valideres korrekt da ukjente attributter (for validatoren validator.w3.org) er til stede. Ut over dette følges kodestandarden allikevel, og vi har sjekket opp mot disse kriteriene: - Ufullstendige start- og sluttkodar. - Element som ikkje er nøsta i samsvar med spesifikasjonane. - Element som inneheld dupliserte attributt. - Element som har ID-ar som ikkje er unike. Dette er noe vi vil se på i sammeheng med ny versjon av Aski Raski, men basert på nåværende valg av rammeverk vil dette kravet være en uforholdsmessig stor byrde for Aski Raski. Det er innhold på nettsiden som bryter kravet i regelverket. Kravet vil være en uforholdsmessig stor byrde."


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .