Tilgjengelegheitserklæring for Open Science

 • Open Science
 • SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR, organisasjonsnummer 919 477 822
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 10 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
SIKT - KUNNSKAPSSEKTORENS TJENESTELEVERANDØR kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Open Science slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte overskrifter er ikke kodet som overskrifter.

Enkelte overskrifter er tomme.

Noen tabeller har ikke kodet overskrift-celler med <th>.

Noen tabeller har både rad- og kolonne-overskrifter uten å ha med attributtet scope="row"/"col" som viser om det er en radoverskrift eller kolonneoverskrift.

Noen sider mangler <h1>.

Noen sider har hopp i overskriftnivåer.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noko av innhaldet kan ikkje brukast ved hjelp av tastatur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Somme pdf-filer har ikkje moglegheit til å hoppe til hovudinnhaldet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre lenker beskriver eit bilde i staden for lenkemålet, andre har tom lenketekst
Nokre lenker opner dokument utan å varsle om det i lenketeksten.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ein del av innhaldet har ikkje synleg fokus.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Somme element har ulikt namn og synleg tekst.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil språk er definert for dei norske sidene. Nokre pdf-er har ikkje definert språk.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Språk som avvik frå hovudspråket er ikkje markert med lang-attributt.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Duplikate attributtar og feil nøsting av html-taggar

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre lenker har ikkje tekst, evt berre bilde utan alternativtekst.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Kompetanse i Sikt:
Vi anbefaler front-end utviklerne våre til å ta eit kurs som tilbydast av DFØ- læringsplattformen "Universell utforming av IKT for utviklere og testledere".
Vi har eit fagnettverk med ca 30 utviklarar, som møtest kvar tredje veke for å gå igjennom testing, problemløysing, WCAG-krav, og andre tema innan universell utforming.
Redaksjonen arbeide fortløpande med krava.