Tilgjengelegheitserklæring for forbrukertilsynet.no

 • forbrukertilsynet.no
 • FORBRUKERTILSYNET, organisasjonsnummer 974 761 335
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
FORBRUKERTILSYNET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på forbrukertilsynet.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På nyhetssakene legges sidetittel automatisk til som alternativ tekst på bilder.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er behov for å gå over tekststrukturen og overskriftsnivåer. Det er også behov for å se på skjemaer og at tilhørende identifikasjon er plassert visuelt og riktig.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det må utføres en optimalisering på søkefelt slik at nødvendig informasjon
alltid er synlig og tilgjengelig

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er behov for å gå over diverse illustrasjoner og se at det er tilstrekkelig
med tekstalternativ. Både som et alternativ, men også gjennom alt-tag og
alt-tekst, slik at det kommer tydelig frem at det er snakk om illustrasjon.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er behov for å legge til en mekanisme som gir brukeren mulighet til å hoppe til hovedinnholdet.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Språket er ikke gjengitt på riktig måte. Det er behov for å rette opp slik at språket kodes og oversettes riktig.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Språket er ikke gjengitt på riktig måte. Det er behov for å rette opp slik at språket kodes og oversettes riktig.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er behov for gjennomgang av at navigasjonen stemmer overens med
strukturen, slik at det er lettere å forstå hvordan siden er oppbygd. Det er blitt gjort funn av gjennomgående feil og mangler i navigasjon og titler.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er behov for en optimalisering av måten feilmeldinger blir presentert på,
samt tidspunktet de blir presentert på.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det kreves optimalisering i forhold til når det kommer til ledetekster og
instruksjoner,. Det må fokuseres på at nødvendig informasjon kommer til syne
og er plassert i nærheten av gjeldenende element før det tas i bruk.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette kravet oppfylles flere steder på siden, men det er enkelte steder hvor det ikke samsvarer. Forslag ved feil bør bli presentert på et tidligere tidspunkt.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .