Tilgjengelegheitserklæring for Arkiv i Nordland

 • Arkiv i Nordland
 • NORDLAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 964 982 953
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORDLAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Arkiv i Nordland slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Jeg kan ikke garantere at det ikke finnes innhold på nettsiden som er universelt utformet. Dette kan få den konsekvens for besøkende at de ikke får med seg all informasjonen.

Vi jobber kontinuerlig med å forbedre løsningen slik at innhold som legges ut er i henhold til krav og regler om universell utforming, sånn at dett blir bedre og bedre

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte videoer som ligger på nettsiden vår har ikke tekst. Vi jobber kontinuerlig med å få tekstet videoer som ligger ute og vil etter hvert få dette på plass.

At video og lydfiler ikke er tekstet vil kunne gi det utslag at besøkende ikke får med seg innholdet i videoer og lydfiler.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte videoer vil ikke være tekstet. Dette er direktesendinger fra politiske møter som ikke er direktetekstet eller andre direktesendinger som har blitt liggende mer enn 2 uker.

Vi jobber kontinuerlig med å få tekstet gamle videoer slik at de blir mer universelt utformet.

Dette kan får den betydningen for besøkende at de ikke får med seg innholdet i videoer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at det ikke er innhold som bryter med regleverket på dette nivået. Det kan være enkelte steder hvor det ikke er lagt til ledetekst i inndatafelt som gjør at det ikke vises alternativ  tekst til blinde og svaksynte

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at det ikke finnes innhold som ikke tilfredsstiller kravet til farge og tekst i standarden. Dette får som konsekvens at mange ikke får brukt akkurat de enkelttilfellene til å tilegne seg kunnskapen de tilfellene formidler.
Vi jobber kontinuerlig med å oppdatere sider og rette opp feil og mangler som måtte ligge der.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Jeg kan ikke garantere at vi ikke har lagt ut et bilde av tekst på en av våre sider. Dette jobber vi kontinuerlig for å identifisere og luke ut. I de tilfeller dette har blitt gjort vil det være umulig for blinde og vanskelig for svaksynte, som har behov for skjermleser, og tilegne seg innholdet på akkurat den siden. 

Vi jobber kontinuerlig for å rette de feilene så snart vi kommer over dem.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Jeg kan ikke garantere at vi ikke har lagt ut et bilde av tekst på en av våre sider. Dette jobber vi kontinuerlig for å identifisere og luke ut. I de tilfeller dette har blitt gjort vil det være umulig for blinde og vanskelig for svaksynte, som har behov for skjermleser, og tilegne seg innholdet på akkurat den siden. 

Vi jobber kontinuerlig for å rette de feilene så snart vi kommer over dem.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Jeg kan ikke garantere at ikke en eller annen har lagt ut en lenke som ikke holder kravene i standarden. Dette fører til at personer som får opplest sidene og hopper på lenke til lenke ikke får meningsbærende lenker og får utfordringer med å tilegne seg viktig innhold på en effektiv måte.

Vi jobber kontinuerlig med å rette slike feil etter hvert som vi kommer over dem

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at det ikke er ledetekster eller instruksjoner som ikke tilfredsstiller kravene i standarden. Dette kan få som konsekvens for besøkende at de ikke får fylt inn korrekt informasjon på skjema og dermed må ta kontakt for å få manuell hjelp til å fylle inn det som skal fylles inn. Vi jobber kontinuerlig med å rette feil der vi oppdager dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi kan ikke garantere at vi ikke har innhold som inneholder kodefeil. Dette fører til at det kan bli vanskelig for enkeltpersoner å få utført det som er intensjonen av den nettsiden som inneholder kodefeil.

Vi jobber kontinuerlig for å rette feil så snart vi finner dem

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det kan finnes innhold på nettsidene som ikke har navn. Dette jobber vi kontinuerlig med å rette etterhver som vi finner dem


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Nordland fylkeskommune jobber kontinuerlig med å forbedre uu på nettsidene våre.