Tilgjengelegheitserklæring for oslomet.no

 • oslomet.no
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET, organisasjonsnummer 997 058 925
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på oslomet.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte overskrifter på forside og skjema er ikke strukturert rett. Konsekvensen er at synshemmede ikke får tilgang til informasjon om struktur. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tekstørrelsen er gjort er fast ved hjelp av en absolutt lengdeenhet. Dette skal endres til en relativ lengdeenehet.

Konsekvensen for brukeren er at brukeren ikke selv kan justere tekststørrelsen i nettleseren. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikke denne funksjonen på nettstedet.

Konsekvensen er at brukeren ikke kan navigere seg direkte til innholdet

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi oppfyller ikke alltid kravet, da det ikke er mulig med automatisk retting og ikke alle feil blir plukket opp i analyseverktøyet vårt. Vi retter fortløpende.

Konsekvensen er at brukere i disse tilfellene ikke får beskjed om at lenken går ut av nettstedet. De får heller ikke alltid noen beskrivelse av lenkens funksjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Knapper tilknyttet skjema har ikke tilstrekkelig fokusmarkering. I noen tilfeller er det ingen fokusmarkering i det hele tatt, mens i andre tilfeller er det lite synlig. Brukere som navigerer med tastatur eller med synshemming kan få problemer med å bruke innholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjema på oslomet.no mangler ledetekster. Brukere som navigerer med skjermleser får ikke tilstrekkelig informasjon om de ulike feltene i skjemaene.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ingen funksjonalitet i publiseringsystemet vårt for å merke mindre deler av tekst på et annet språk. Feilen oppstår kun på få sider på nettstedet vårt, eksempler er lenker, referanser og titler på engelsk.

Konsekvensen er at brukeren ikke får informasjon om at teksten er på et annet språk. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Hvis en inndatafeil oppdages, har ikke alle skjema et tekstlig alternativ for å fortelle hvor feilen er. Konsekvensen er at det kan bli vanskelig for alle brukerne å bruke skjema.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Hvis en inndatafeil oppdages automatisk, har ikke alle skjema et tilstrekkelig tekstlig alternativ for å fortelle hvor feilen er og hvordan den kan rettes. Konsekvensen er at det kan bli vanskelig for alle brukerne å bruke skjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikke undersøkt dette kravet tilstrekkelig ennå. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikke undersøkt dette kravet tilstrekkelig ennå. Oppdatering kommer i løpet av februar. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

OsloMet jobber kontinuerlig med universell utforming av nettstedene våre. Vi jobber aktivt i analyseverktøyet Siteimprove og har faste ukentlige rutiner for oppfølging av publisister og feil på nettstedene våre. Vi har også faste ukentlige møter med IT der uu er en del av tematikken de gangene det er behov for utvikling for å rette feil. 

Universell utforming er høyt prioritert. Alle publisister som skal publisere på våre nettsteder får opplæring i universell utforming sammen med opplæring i publiseringsverktøyet. Vi kvalitetssikrer nytt innhold og gir tilbakemeldinger til publisister når vi oppdager uu-feil.  

Publisistene får også tilgang til analyseverktøyet Siteimprove ved behov.