Tilgjengelegheitserklæring for porsanger.kommune.no

  • porsanger.kommune.no
  • PORSANGER KOMMUNE, organisasjonsnummer 959 411 735
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk utan høyrsel
  • Bruk med nedsett høyrsel

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
PORSANGER KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på porsanger.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I noe av innholdet har innholdsprodusenten lagt inn illustrasjonsbilde uten alt-tekst. Særlig gjelder dette i informasjon som vedrører planarbeid, da kart/ kartutsnitt benyttes i illustrasjon. Det er vanskelig å tekstlig gi tilsvarende informasjon. Kommunen har enda ikke hatt kapasitet til å gjennomgå alle disse tilfellene. Mangler rettes fortløpende. 

Synshemmede kan ha problemer med å ha tilgang til informasjon om hva enkelte bilder skal illustrere. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har opptak av politiske møter som er ressurskrevende å tekste eller skrive tekstalternativ til. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har mange opptak fra kommunestyremøter som vil være urimelig tidkrevende å tekste, særlig med tanke på at tekstprotokoller fra møtene er tilgjengelige. 

Tilgjengelege alternativ

tekstprotokoller fra møtene er tilgjengelige. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har mange opptak fra kommunestyremøter som vil være urimelig tidkrevende å tekste, særlig med tanke på at tekstprotokoller fra møtene er tilgjengelige. 

Tilgjengelege alternativ

tekstprotokoller fra møtene er tilgjengelige. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har mange gamle artikler hvor innholdsprodusent ikke har kodet i samsvar med visuell representasjon. Det vil medføre en urimelig stor byrde å umiddelbart bringe disse i samsvar med regelverket. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandør av vår nettsideløsning, Custom Publish, utfører fortløpende arbeid med universell utforming av sitt produkt. Som et ledd i kommunens arbeid med å sikre at alle våre kommunikasjonskanaler oppfyller krav om uu har kommunen gått til anskaffelse av rapport på tilgjengelighetserklæring fra Custom Publish.
Erklæringen er fylt ut basert på innhold i denne rapporten.
Kommunen vil fortløpende rette opp i eventuelle feil og/ eller mangler som avdekkes i arbeidet med uu.