Tilgjengelegheitserklæring for sismo.no

 • sismo.no
 • STATENS INNKREVINGSSENTRAL, organisasjonsnummer 971 648 198
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 12 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATENS INNKREVINGSSENTRAL kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på sismo.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes innhold i tjenester på siden som har dårlig eller mangelfull alternativ tekst. Det betyr at innhold kan misforstås eller at bruker ikke oppfatter innhold.
Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil i overskriftsnivå på Din side (h3 under h1). Det finnes også tomme kolonneoverskrifter på tjeneste. Det betyr at innhold kan misforstås eller at bruker ikke oppfatter innhold.
Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dårlig kontrast i modaler og kalenderfunksjon på Din side og tjenester.
Det betyr at innhold kan misforstås eller at bruker ikke oppfatter innhold.
Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bruker må scrolle horisontalt for å se hele innhold om sms-varsel. Det kan bety at bruker ikke oppfatter at ikke all informasjon vises.
Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Avkryssinger i tjeneste har for dårlig kontrast. Det kan bety at bruker ikke oppfatter hvor man skal krysse av i tjeneste.
Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere tjenester der man ikke kan navigere med tastatur. Dette gjelder funksjonalitet i tjenestene som å velge spørsmålsikon, språk, logge ut, avbryt og OK med tastatur.
Dette betyr at brukere må benytte seg av annet valg enn å bruke tastatur for å benytte seg av funksjonalitet i enkelte tjenester.
Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På enkelte sider så endrer ikke sidetittel seg etter hva bruker velger. Det betyr at brukere kan miste oversikt over hvor man er på nettstedet.
Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Man navigerer seg ut av Kravdetaljer med skjermleser. Det betyr at brukere kan miste oversikt over hvor man er på nettstedet.
Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I enkelte tjenester så har ikke tab-stopp visuelt fokus. Det betyr at brukere kan miste oversikt over hvor man er i en tjeneste eller på nettstedet.
Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte tjenester sender bruker til sider som skiller seg vesentlig ut fra alle andre sider. Dette kan være forvirrende for brukere.
Det jobbes med å rette dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Manglende labler i flere tjenester. Dette kan føre til at brukere ikke oppfatter felt som obligatoriske.
Det jobbes med å rette dette.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjermlesere kan ikke se hvilket valg som er aktivt i menyer og faner. Feil bruk av WAI-ARIA på ekspandere i en tjeneste. Dette kan gjøre det vanskelig for enkelte brukere å benytte seg av enkelte funksjoner.
Det jobbes med å rette dette.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

www.sismo.no er en nettside som ikke har vært prioritert etter at Statens innkrevingssentral ble en del av Skatteetaten. Vi har derfor store forbedringspotensialer med tanke på universell utforming og videreutvikling av funksjonalitet og tjenester.
Vi utvikler nå et helt nytt nettsted som skal forbedre brukeropplevelsen betraktelig. Planen er at dette nettstedet skal lanseres i løpet av 2024.