Tilgjengelegheitserklæring for Giske kommune

 • Giske kommune
 • GISKE KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 980 721
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 14 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
GISKE KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Giske kommune slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikke teksting på videoer /politiske møter enda

Innhald som bryt kravet i regelverket

Giske kommune har ikkje fått på plass systemer som tekster feks politiske møter som legges ut på heimesida.  Det arbeides med å få på plass ei slik løysing. Vi er i kontakt med selskapet Aventia som tilbyr ei slik løysing.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av overskrifter som har feil overskriftsnivå. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen skjemaelementer er ikke kodet med inndataformål.

ACOS jobber med en løsning
 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av elementer som overlapper hverandre ved zoom. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av elementer som ikke kan benyttes med tastaturnavigasjon. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av elementer som ikke kan benyttes med tastaturnavigasjon. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av lenketekster som ikke er selvforklarende i innsynsløsningensom. ACOS jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket


Det er gjort funn av ledetekster som ikke er selvforklarende. Nettsideleverandøren vår jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Innhald som bryt kravet i regelverket


Det er gjort funn av ledetekster som ikke tilfredsstiller kravet. Vår nettsideleverandør jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn der brukeren ikke får informasjon om hvor feil i skjema har oppstått. Vår nettsideleverandør jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming.


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av lite forklarende feilmeldinger. Vår nettsideleverandør jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming.


 


 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av kodefeil i innsynsløsningen. Vår nettsideleverandør jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming.


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av navn og roller som ikke tilfredsstiller kravet. vår nettsideleverandør jobber med ny versjon av innsynsløsningen som er mer tilrettelagt i forhold til universell utforming.


 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Giske kommune har arbeida i ei redaksjonsgruppe med tilsette frå Oppvekst, Helse, Teknisk og Stab for å få nettsida opp på eit høgre nivå, som er i tråd med gjeldande lovverk og universell utforming.
Vi har også nytta vår nettside-leverandør ACOS som ressurs til dette arbeidet.