Tilgjengelegheitserklæring for mediefabrikken.no

 • mediefabrikken.no
 • VIKEN FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 921 693 230

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 15 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VIKEN FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på mediefabrikken.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes illustrasjoner som ikke er godt nok forklart med tekst. 

Vi mangler en del tekstalternativ til bilder og illustrasjoner. Vi har frem til nå ikke operert med retningslinjer for at vi skal beskrive bilder og illustrasjoner, men det er noe vi skal forbedre fremover både med nye ting vi legger ut, og vi vil også jobbe med å tilegne gamle artikler denne informasjonen. 

Etter hva vi kan se, er det løsninger for dette i vår backend (wordpress), så dette er noe vi kan gjøre selv. 

Dersom vi trenger assistanse på den tekniske biten, vil vi benytte oss av vår nettsideleverandør/designere. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi jobber med video som medium, og sitter ikke selv på rettighetene til å tekste disse kortfilmene/musikkvideoene, dette ville vært veldig tid og ressurskrevende for bedriften. I tillegg har vi ferdig produserte podcaster, som vil være veldig tidkrevende å skulle tekste, både gamle og nye. Gammelt innhold blir skjeldent brukt. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi jobber med film som medium, og har dermed en del kortfilmer, musikkvideoer og kort dokumentarer på nettsiden vår. Ikke alle av disse har tekst. Dette er noe vi skal prøve å jobbe opp mot filmskaperne med i fremtiden, slik at det kan tilbyd i lenkeformat hvor tekst er en mulighet. 

Dette vil gi en konsekvens i form av at handlingen ikke vil kunne leses gjennom teksting når man ser kortfilmer hos oss. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi jobber med video som medium, og sitter ikke selv på rettighetene til å tekste disse kortfilmene/musikkvideoene, dette ville vært veldig tid og ressurskrevende for bedriften. I tillegg har vi ferdig produserte podcaster, som vil være veldig tidkrevende å skulle tekste, både gamle og nye. Gammelt innhold blir skjeldent brukt. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen bilder med tekstinformasjon i, som har litt dårlige sensoriske egenskaper, og som kan være vanskelig og oppfatte, som f.eks logoen vår på landingssiden, som følger videre nedover siden. Dette er noe vi ønsker å utbedre. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er innhold enkelte steder med for dårlig kontrast mellom tekst og bilde

Dette gir dårlige lesbarhet.

Dette er noe vi jobber med å utbedre der det trengs. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Logoen vår har litt dårlig kontrastforhold øverst. I tillegg kan det hende kontrastnivåene er litt lave på noen av bildene i menyen på frontpage. 

Dette gir i noen tilfeller dårligere lesbarhet. 

Vi ser på utbedring av dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette kan jeg ikke finne i backend hos oss, eller i noen andre instillinger forøvrig, slik at dette er noe vi må finne ut av. 

Vi etterspør teknisk bistand fra webutvikler på dette punktet, dersom det viser seg at det stemmer at vi ikke har muligheten for overstyring av tekstavstand hos bruker. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

I preview vinduene på filmene på vår fremside, kommer tittel på film og årstall opp når man holder musepeker over bildene. 

Denne funksjonen oppfyller to av tre krav, men det kravet som ikke dekkes er at det er ikke mulig å avvise/lukke den ekstra informasjonen uten å flytte på musepekeren. 

Dette skal vi se på og få utbedret. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke mulig å gå nedover i dropmenyen ved å kun bruke tastatur. 

Disse feilene gjør det vanskelig/ikke mulig å navigere i løsningen for brukere som benytter tastatur. 

Forsøk på utbedring vil bli tatt opp med leverandør av webløsning.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Når man navigerer med tastatur, og kommer inn på en artikkel eller side, er det i noen tilfeller vanskelig å navigere seg tilbake ved hjelp av tastatur. 

Dette skal sees på og utbedres. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

I filmer som viderepubliseres på vår nettside, kan det forekomme blink. Men disse filmene må startes og kan stoppes. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Siden vårt virke er knyttet tett opp mot filmproduksjon, er det vanskelig å unngå at visse filmer kan ha innslag av blinking. Vi kan ikke sortere de ut på det grunnlaget, da må heller disse filmene merkes, dersom dette er nødvendig. Dette skal sjekkes ut nærmere. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes enkelte lenketekster som bryter kravene. Dette er noe vi ikke har fokusert nok på og ønsker å forbedre. 

Dårlige lenketekster gjør det vanskeligere for brukerne å forstå hvor lenken fører. 

Vi vil jobbe med å forankre riktig praksis for at lenketekster skal være tydelige og at dette blir gjort ved oppretting av sider eller artikler forøvrig.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi prøver å etterleve enkle og forståelige overskrifter og ledetekster, men har ikke hatt nok fokus for tilpasning for mennesker som er avhengige av hjelpemidler for å navigere. 

Mange brukere, både med og uten hjelpemidler, bruker mellomtitler for å skumlese innholdet. De vil på grunn av dette få problemer med å navigere enkelt på nettsidene. Personer som bruker skjermelsere og brukere med nedsatt syn som bare kan se noen få ord om gangen vil også få problemer med å navigere enkelt på grunn av dette.

Dette er noe vi må jobbe kontinuerlig med å forbedre og holde ved like. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er noen elementer som ikke får synlig fokus ved bruk av tastatur.

Det gjør det vanskeligere å navigere ved bruk av tastatur. 

Dette er en teknisk løsning vi må ta opp med leverandør av design/oppsett

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Det vil forekomme språklige forandringer og endringer i språk i filmer som publiseres på nettsiden vår. Dette er filmer som produseres utenfor vår kontroll, men som vi veileder på. Ved publisering har ikke vi kontroll over språk som forekommer i de ulike filmene. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Grunnet at vi ikke har rettighetene til video og lydmateriale som produseres, kan vi ikke styre dette, det ville blitt for omfattende for bedriften. 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er et teknisk aspekt vi ikke har kontroll over, og vil oppsøke teknisk utgreining for via leverandør av nettside. 


 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi har nok ikke hatt det fokuset vi burde hatt på universell utforming av nettsiden vår. Vi har nok ikke hatt det tilstrekkelig i tankene hverken når vi publiserer eller lager artikler. Dette er noe vi ønsker å ta tak i, og kommer til å jobbe med fremover.

Nye Rutiner og opplæring:
Vi ønsker å utvikle rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett. Tanken er at disse skal bli gjennomgått og revidert ved endringer i regelverk eller ved ny kunnskap om beste praksis for universell utforming.

Når vi lager nytt innhold er målet at dette sjekkes opp mot kravene, før vi publiserer.

Vi vil nok i større grad oppsøke informasjonen, og ha regelverket for univesell utforming som pekepinn i arbeidet vårt fremover.

Testing:
Denne gjennomgangen er gjort av oss selv etter beste evne, og i videre utbedring av nettsiden vil vi bruke denne erklæringen som verktøy både selv og i samråd med nettsideleverandør og designere.

Vi vil se på muligheten for både brukertest, egne tester og automatiserte sjekker av nettsiden vår, for å sikre at UU er ivaretatt.