Tilgjengelegheitserklæring for Heimeside - Nord-Fron kommune

 • Heimeside - Nord-Fron kommune
 • NORD-FRON KOMMUNE, organisasjonsnummer 839 893 132
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORD-FRON KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Heimeside - Nord-Fron kommune slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi mangler gode rutiner for å legge inn alternativ tekst til bilder. I artikkeloverskrift på forsida har alternativ tekst og bildetekst bytta plass og bilder i filtervisning manglar atributt for alternativ tekst. Bilder i bildegalleri kan klikkast på for å åpne i stort format og skal difor ha alternativ tekst som beskriv dette - dette manglar no.  Leverandør av heimesideløysinga jobbar med å utbetre feila.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har videomateriell på heimesida utan beskriving av innhaldet. Vi har ikkje berre lyd ( som t.d. podcast).

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Kommunen direktesender videoinnhald frå kommunestyremøta. Opptak av kommunestyremøta ligg ute på Kommune-TV utan teksting. Møta kan vare i fleire timar, og det vil difor vere ei urimeleg stor byrde å tekste desse.  Vi har også nokre andre korte videoar publisert utan teksting. Vi vil sjå på ei løysing for å få teksting av nye, kortare videoar

Tilgjengelege alternativ

Det fins tekstalternativ i form av saksdokument og protokollar. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av overskrifter som har feil overskriftsnivå. Overskrifter på artiklar i artikkeloversikta skal ha overskriftskode. Leverandør  jobbar med ny versjon av innsynsløysinga som er meir tilrettelagt i forhold til UU. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sida er kronologisk oppbygd, og det går ikkje ann å hoppe direkte til hovedinnhald

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkefelt og søkeknapp har same namn og det er ikkje i samsvar med at alle sider skal vere utan store kodefeil. Desom same side inneheld fleire FAQ-ar og tabellar får desse same ID. Leverandør jobbar med å utbetre feila.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Det vil vera eit kontinuerleg arbeid å sørge for at innhaldet på heimesida er tilpassa krava til universell utforming, saman med leverandør av heimesideløysinga til kommunen.