Tilgjengelegheitserklæring for gloppenbibliotek.no

  • gloppenbibliotek.no
  • GLOPPEN KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 969 124
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
GLOPPEN KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på gloppenbibliotek.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Søkedelen av nettsida (Micromarc websøk)er ei gamal løysing som ikkje  vert vidareutvikla av systemleverandøren vår og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løysinga vert endra i nær framtid. Å skulle endre på denne løsningen no vil vere uforholdsmessig kostbart

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Søkedelen av nettsida (Micromarc websøk)er ei gamal løysing som ikkje  vert vidareutvikla av systemleverandøren vår og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løysinga vert endra i nær framtid. Å skulle endre på denne løsningen no vil vere uforholdsmessig kostbart

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Søkedelen av nettsida (Micromarc websøk)er ei gamal løysing som ikkje  vert vidareutvikla av systemleverandøren vår og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løysinga vert endra i nær framtid. Å skulle endre på denne løsningen no vil vere uforholdsmessig kostbart

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Søkedelen av nettsida (Micromarc websøk)er ei gamal løysing som ikkje  vert vidareutvikla av systemleverandøren vår og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løysinga vert endra i nær framtid. Å skulle endre på denne løsningen no vil vere uforholdsmessig kostbart

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Søkedelen av nettsida (Micromarc websøk)er ei gamal løysing som ikkje  vert vidareutvikla av systemleverandøren vår og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løysinga vert endra i nær framtid. Å skulle endre på denne løsningen no vil vere uforholdsmessig kostbart

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Søkedelen av nettsida (Micromarc websøk)er ei gamal løysing som ikkje  vert vidareutvikla av systemleverandøren vår og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løysinga vert endra i nær framtid. Å skulle endre på denne løsningen no vil vere uforholdsmessig kostbart

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Søkedelen av nettsida (Micromarc websøk)er ei gamal løysing som ikkje  vert vidareutvikla av systemleverandøren vår og som er i ferd med å avslutte sin livssyklus. Løysinga vert endra i nær framtid. Å skulle endre på denne løsningen no vil vere uforholdsmessig kostbart


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Biblioteksystemet vårt Micromarc, som integrert med søke- og bestillingsfunksjon på nettsida vår, skal fasast ut, og arbeid er på gang fior systemskifte. Då vil det vere avklart om nettsideløysing vil vere integrert med det nye biblioteksystemet. Om ikkje, vil dagens løysing bli erstatta med nyaste versjon av Webløft med betre løysingar for universell utforming.