Tilgjengelegheitserklæring for Stord Frivilligsentral

 • Stord Frivilligsentral
 • STORD KOMMUNE, organisasjonsnummer 939 866 914
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 13 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STORD KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Stord Frivilligsentral slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er varierende bruk av tiltler på bilder. Vi jobber med å forbedre dette i løsningen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Det brukes i liten grad tabeller på nettsidene og noen tabeller kan mangle enkelte koder.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Det kan være enkelte steder der lenker og andre elementer markeres med kun farge, men stort sett gjøres dette med flere visuelle endringer. Vi jobber med å finne og korrigere steder der presentasjonen utelukkende bygger på farge.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Det aller meste på nettsiden har kontrast som tilfredsstiller kravene, men det er noen nettsider som benytter en seksjon med hvit skrift på grønn bakgrunn. Vi vil i samråd med NFS se på endringer av profilfarger for å øke kontrasten.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Det er noen steder at knapper og lenker må få økt kontrasten litt for å tilfredsstille kravene. Dette henger også noe på profilfarger som benyttes.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Lange ingresser på nyhet og aktivitet blir klippet. Og større tekst/linjeavstand vil medføre at mindre tekst vises. Men funksjonelt har det lite og si i og med at brukeren kan åpne nyhet/aktivitet for å lese alt innholdet.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Delvis innfridd
Noe innhold kan ha for mange lenker som kan skape problemer for tastaturbruk. Dette vil vi forsøke å forbedre.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Til vurdering

Innhald som bryt kravet i regelverket

Til vurdering

Innhald som bryt kravet i regelverket

Til vurdering

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Til vurdering

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke innfridd
Nesting av lenker bryter valideringa.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Til vurdering


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .