Tilgjengelegheitserklæring for nfi.no

 • nfi.no
 • NORSK FILMINSTITUTT, organisasjonsnummer 892 211 442
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 2 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
NORSK FILMINSTITUTT kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på nfi.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet er ikkje oppfylt sidan det manglar alternativ tekst på ikona under "Søk tilskudd"-siden. Vi planlegg eit større prosjekt for nfi.no, og vil i samband med dette få gjort dei nødvendige endringane for å oppfylla kravet.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi opplever tap i innhald når dette kravet er sett i verk, og har derfor sett at vi ikkje greier å levera på dette kravet no. Vi planlegg eit større prosjekt for nfi.no, og vil i samband med dette få gjort dei nødvendige endringane for å oppfylla kravet.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Norsk filminstitutt jobber for at innholdet på vårt nettsted skal være tilgjengelig for alle våre brukere, uavhengig av funksjonsevne.

Vi jobber kontinuerlig med å sjekke nettsidene, og å opprettholde og videreutvikle et universelt utformet nettsted. Kode/rammeverk sjekkes i samarbeid med leverandør og ekstern samarbeidspartner slik at nettstedet oppfyller de lovpålagte kravene i WCAG 2.0 og 2.1.

Vi har lagt opp til krav i anbudsprosesser for å sikre universell utforming ved anskaffelse av tredjepartsløsninger, og videreutvikling av eksisterende systemer.