Tilgjengelegheitserklæring for bioteknologiradet.no

 • bioteknologiradet.no
 • BIOTEKNOLOGIRÅDET, organisasjonsnummer 980 633 446
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 3 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
BIOTEKNOLOGIRÅDET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på bioteknologiradet.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det mangler alternativ tekst på noen bilder, hovedsaklig bilder som er brukt i gamle artikler og bilder som kun er brukt som illustrasjon. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har mye eldre innhold som det vil være ressurskrevende å skrive tekstalternativer til. Dette innholdet er i tillegg lite i bruk.  

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har ikke tekstversjon av podkasten Biotekpodden, og eventuell transkribering av innholdet vil måtte gjøres manuelt. Dette blir for ressurskrevende for Bioteknologirådets sekretariat. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Eldre videoer (over åtte år gamle) laget i samarbeid med Naturfagsenteret er ikke tekstet. Disse blir lite brukt og det vil bli for ressurskrevende å lage teksting til disse nå.  

Tilgjengelege alternativ

Temasidene dekker samme innhold, men presentert på en annen måte. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .