Tilgjengelegheitserklæring for vinje.kommune.no

  • vinje.kommune.no
  • VINJE KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 964 610
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk utan fargesyn

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
VINJE KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på vinje.kommune.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Beholderelement er tomt.
- Feil knyttet til LOS-elementer i artikler.

Rollen er ikke innenfor den nødvendige konteksten.
- Feil knyttet til LOS-elementer i artikler.
- Feil knyttet til nasjonal tjenestekatalog/tjenestebeskrivelse. 
Feilene er rapportert inn til leverandør som utbedrer feil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke lett å se lenkene.
Feilen er knyttet til lenker i løpende tekst i kontaktbokser og sidebeskrivelsefelt på nettstedet.
Feilen er rapportert inn til leverandør som utbedrer feil.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Teksten blir avkuttet når den endrer størrelse. 
Feilen er knyttet til Google maps, samt element knyttet til "Fann du det du leita etter?"
Feilen er rapportert inn til leverandør som utbedrer feil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Parsing
Videoer lagt inn vha fanen Video/Lyd gir felles ID til alle filer som lastes opp.
Feil knyttet til LOS-elementer i artikkelvisning. 
Feil er rapportert inn til leverandør som utbedrer feil.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Blir jobba med fortløpande.
Me jobbar med kartlegging, skal lage ein plan for arbeidet og rydde opp i det som fell utanfor lovverket.