Tilgjengelegheitserklæring for First Agenda Prepare

 • First Agenda Prepare
 • AUKRA KOMMUNE, organisasjonsnummer 964 981 337
Erklæringa er ikkje oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 17 av 47 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
AUKRA KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på First Agenda Prepare slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

FirstAgenda Prepare logo og andre små ikonar manglar alt-tekstar. 

Ikonar for markeringsverkty manglar navn.

Dokument og vedlegg som er lasta inn som canvas-element manglar ein beskrivande alt-tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det fins eksemplar på tabellar på brukerprofilsida under "Profil", "Støtte" og "Varsler" som manglar omfangsattributtet som er angjeve for rad- og kolonnetilknytninga. 

Trekkspillet "ekstra materiale" i venstremenyen har ein visuell indikator på om det er bretta inn/ut. Dette vert ikkje kommunisert programmatisk og trekkspill manglar ei rolle som vert definerert som interaktivt element. 

Søkeknappen og "Brukerprofil"-knappen har eit namn, men manglar ei knapperolle og ein verdi som indikerer at han opnar ein modalboks (aria haspopup). 

Det fins også eksemplar på at søkefunksjonen manglar oppføring av semantisk rolle og merking av aktive fanelister osb. 

I tillegg manglar knappane i kontekstmenyen (utvalg, notater, delt kommentar) ei rolle som definerer dem som interaktive.

Innhald som bryt kravet i regelverket

I markeringsverktøyet angjev berre fargen i det visuelle ikonet kva fargen er for de forskjellige knappane (markør eller penn) i linjen, og kontrasten mellom to funksjonar er for låg.

Innhald som bryt kravet i regelverket

"Rediger"-lenka på brukarprofilsida har for lågt kontrastforhold, kravet er minimum 4,5:1. 

Inntastingsfeltet "Søk" viser ein tekst for tal på resultat som er funne. Denne teksten har for låg kontrast i forhold til bakgrunnen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Modialboksen som vert opna ved eit søk, har tekstinnhald som vert avskore ved hjelp av zoom eller tekstforstørring.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi kan ikkje garantere at alle politiske saker i FirstAgenda oppfyller kravet. Vi jobbar kontinuerleg med å lære opp våre tilsette.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Systemet vert avvikla på slutten av 2023. Å gå gjennom/rette opp alle dokument vil kreve for store ressursar.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Bakgrunnen til markeringsverktøyet har for låg kontrast til den kvite bakgrunnen i dokumentet, kravet er minst 3:1.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tooltips kan ikkje bli avvist utan å bevege muspeikar, og det er ikkje muleg å flytte musepeikar til eller over verktøytipsinnhaldet.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er funksjonar som ikkje kan bli betent fullt ut med tastatur, til dømes:

 • profilmeny i venstremenyen
 • søk i venstremenyen
 • ekstra materiale i venstremenyen
 • kontekstmeny med notater
 • delt kommentar
 • produsentverktøy
Innhald som bryt kravet i regelverket

Når kontekstmenyen er open, er det underliggande innhaldet framleis i fokusrekkefølga, og søkefunksjonen vert opna som ein modalboks. Det gjer ikkje det underliggande innhaldet utilgjengeleg mens modalboksen er open.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Logg av-knappen har ingen tilgjengeleg namn.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På brukarprofilsida manglar visuell fokusindikator på fleire av sida sine interaktive element (unnateke inntastingsfelt og rullegardinmenyar)

Innhald som bryt kravet i regelverket

På brukarprofilsida manglar inntastingsfelt og tilgjengelege rullegardinnamn.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På påloggingssida er det ikkje angitt språk.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Lenka for å laste ned pdf-ar "Gi admin samtykke ..." er på engelsk, utan å være språkmerka.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

På brukarprofilsida vert ID-en "myModalLabel" vist fleire stader.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Knappar i markeringsverktøyet har ikkje tilgjengeleg namn. Det fins eksemplar på knappar som manglar definisjon som interaktive, til dømes "bokmerke", knappane i kontekstmenyen, brukarprofilknappen og søk-knappen. 

Søkefunksjonen manglar tilgjengeleg namn og indikasjon på tab og indikasjon på at den kan bli opna som modal og er aktiv. Kopling(er) som dukker opp når du utfører eit søk, mangler ei rolle som definerer dei som interaktive. 

Trekkspillet "ekstra materiale" i venstremenyen har ein visuell indikator på om det er bretta inn eller ut. Dette vert ikkje kommunisert programmatisk. Det manglar også ei rolle som definerer det som eit interaktivt element.

På brukarprofilsida har følgjande elementer ikkje tilgjengeleg navn: inndataflutter, rullegardinlister, veksleknappar og logokoplinger.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Leverandøren jobbar med å rette opp alle feil og vil publisere nye versjonar fortløpande.