Tilgjengelegheitserklæring for Innsyn Ålesund kommune

Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 6 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

  • Bruk utan syn
  • Bruk med avgrensa syn
  • Bruk utan høyrsel
  • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
  • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

  • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
  • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
  • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ÅLESUND KOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Innsyn Ålesund kommune slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Møtebehandlingsmodulen vi nyttar har ikkje moglegheit for å setje alternativ tekst på bilete. Det betyr at bilete i saksframlegg til politisk behandling manglar alternativ tekst. Same feilen vil finnast i innkalling og møteprotokoll frå utval. Feilen har blitt løyst i ein nyare versjon av møtebehandlingsmodulen og vi forventar å kunne oppgradere relativt snart.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av en feil i overskriftsnivå under dokument på sakssida. Leverandør forventer at dette er retta innan 1. april.

Det har vært feil oppsett i tabellar i saksframlegg-malar som gjer at ein del publiserte saksframlegg, innkallingar og møteprotokollar har tabellar som ikkje oppfyller krav til universell utforming. Feilen skal vere retta slik at det skal bli riktig i nye dokument.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort eit funn av tekst som blir skjult ved tekstforstørring på side for kontaktperson. Leverandør forventar at dette er retta innan 1. april.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av element som overlappast ved zoom 400% på side for utval og på møteoversikt. Leverandør forventar at dette er retta innan 1. april.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av nedtrekksliste på side for søk og møteoversikt som ikkje kan lukkast med tastaturnavigasjon. Leverandør forventar at dette er retta innan 1. april.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er gjort funn av elementer på en side som mangler fokusmarkering. Det gjelder lenke til sak på sida for søk etter saker og dokumenter. Leverandør forventar at dette er retta innan 1. april.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

  • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
  • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .