Tilgjengelegheitserklæring for Hardanger fartøyvernsenter

 • Hardanger fartøyvernsenter
 • STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM, organisasjonsnummer 987 927 704
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 12 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STIFTINGA HARDANGER OG VOSS MUSEUM kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Hardanger fartøyvernsenter slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Stort sett manglande eller dårlege alt-tekstar på bilete. Dei fleste bilete har heller ikkje bilettekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Gi brukeren et alternativ når innholdet presenteres kun som video eller lyd.
Nokon av videoane har ikkje lyd og ikkje noko alternativ.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Videoar med lyd har ikkje teksting

Innhald som bryt kravet i regelverket

Oppfyller ikkje krava:
Tilby synstolking til alle videoer som ikke er direktesendinger.
Synstolking er å gi en beskrivelse av levende bilder slik at svaksynte og blinde får tilgang til innholdet som ikke blir formidlet gjennom tale.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjemaelementer er kodet med inndataformål.
Alle skjemafelt er ikkje skikkeleg identifiserbare i koden

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tekstlenkjer bør ha understrek i tillegg til anna farge enn resten av teksten. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Gi brukeren mulighet til å stoppe, pause eller skjule innhold som automatisk endrer seg.
Filmar i toppen av ein del sider har ikkje moglegheit for å stoppast

Innhald som bryt kravet i regelverket

Oppfyller ikkje krava:
Nettsteder har ofte mange faste elementer som ligger før det spesifikke innholdet på den aktuelle siden. Ved tastaturnavigasjon skal det være mulig å hoppe over innhold som blir gjentatt på flere sider, for eksempel menyer, lenker og topptekst. Snarveien gjør at brukeren kommer raskere til hovedinnholdet på den aktuelle siden. En slik mekanisme for å hoppe over innhold kan for eksempel være en snarveilenke, også kalt skip link, eller en knapp. Mekanismen skal være tilgjengelig blant de tre første Tab-stegene på siden, og hoppe til det første aktive elementet i hovedinnholdet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Logo og meny bør ha alt-tekst. Nokre stader er kun ordet "her" linka. Bør vera meir av forklaringa som er link.
Alle lenkers mål og funksjon fremgår tydelig av lenketeksten.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Har verken søk, nettstedskart eller alfabetisk liste
Brukeren skal ha flere ulike innganger til innholdet på nettstedet. For mange brukere er menyen den viktigste metoden for navigering, men du må supplere dette med for eksempel søkefunksjon, alfabetisk liste eller nettstedskart.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Sjå punkt 2.1.1.
Sørg for at alt innhold får synlig fokus når du navigerer med tastatur.
Ein ser ikkje kor ein er når ein tab-ar gjennom sida.
Går gjennom SAC-test

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Har ikkje denne funksjonen:
Alt innhold brukeren kan navigere til med tastatur skal få synlig fokusmarkering. Dette sikrer at brukeren vet hvor på nettsiden han befinner seg, og gjør det mulig å se hvilket element som har fokus til enhver tid.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Har gått gjennom og generert denne erklæringa. Vil i tida framover jobba med å utbetra dei feila som vart avdekte med mål om å få flest moglege punkt tilfredsstillande.