Tilgjengelegheitserklæring for olen.vgs.no/

 • olen.vgs.no/
 • ROGALAND FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 971 045 698
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 10 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
ROGALAND FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på olen.vgs.no/ slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me freistar alltid å ha rett bruk av alt-tekster (tekstleg alternativ) på alle bilete på nettsida og i dokument. Men feil kan likevel førekomme. Me gjennomfører kontinuerleg opplæring og oppfølging av våre redaktørar. Og me har rutinar og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at me arbeider korrekt med universell utforming på nett.

 • Artikkeloversikt på forsida - alternativ tekst og bilet-tekst har bytta plass
 • Alternativ tekst til bilete i lenkesamling vert ikkje vist ut

Vår leverandør arbeider med å rette feilen.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi har kartløsninger på nettsiden som ikke er omfattet av regelverket.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Våre videoer publisert etter 1. februar 2024 har foreløpig ikke synstolking. Vi jobber med å rette dette."

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Tabell - Tabellar vert ikkje alltid koda korrekt på mindre skjermar
 • Nyheitsliste og kalenderhendingar - på nyheitslista og oversikt over kalenderhendingar er det hopp i overskriftsnivå. Overskrifta på sida har overskriftskode h1 medan lenkene har overskriftskode h3

Leverandøren vår arbeider med å rette feila.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre av bileta våre, illustrasjonar og dokument kan ha for dårleg kontrast. Vi jobbar kontinuerleg med å spore opp og forbetre dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre av våre nettsider og dokument har bilete med tekst. Vi freistar å nytte minst mogleg tekst i bilete. Dei gongene det ikkje er et alternativ å unngå tekst i biletet, som for eksempel ved enkelte grafar og illustrasjonar, freistar me å gi eit tekstleg alternativ som nettsidetekst (HTML). Men feil kan likevel førekomme. Me gjennomfører kontinuerleg opplæring og oppfølging av våre redaktørar. Og me har rutinar og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at me arbeider korrekt med universell utforming på nett.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nokre av bileta våre, illustrasjonar og dokument kan ha for dårleg kontrast. Vi jobbar kontinuerleg med å spore opp og forbetre dette. Dei gongene det er for dårleg kontrast på ikkje-tekstlege innhald, og vi ikkje har moglegheit til å forbetre dette, freistar vi å gi et tekstleg alternativ som nettsidetekst (HTML).

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me freistar alltid å ha gode og forklarande sidetitlar på nettsida. Men feil kan likevel førekomme. Me gjennomfører kontinuerleg opplæring og oppfølging av våre redaktørar. Og me har rutinar og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at me arbeider korrekt med universell utforming på nett.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Me freistar alltid å ha gode og forklarande overskrifter og mellomtitlar på nettsida. Men feil kan likevel førekomme. Me gjennomfører kontinuerleg opplæring og oppfølging av våre redaktørar. Og me har rutinar og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at me arbeider korrekt med universell utforming på nett.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Søk – nedtrekksfelt for type manglar synleg fokusmarkering
 • Bilete – viss det er lagt inn alt-tekst på bilete kan brukar og klikke på biletet. Då vert biletet opna i stor visning. Her manglar synleg fokusmarkering

Leverandøren vår arbeider med å rette feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • FAQ – handtere fleire FAQ -ar på same side. I dag får desse to FAQ -ane same ID
 • Søk – Søkefelt og søkeknapp har same namn

Leverandøren vår arbeider med å rette feilen.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Rutiner og opplæring:
Vi har rutiner og retningslinjer for nettpublisering som skal sikre at vi jobber korrekt med universell utforming på nett. Disse blir gjennomgått og revidert ved endringer i regelverk eller ved ny kunnskap om beste praksis for universell utforming.
Vi gjennomfører kontinuerlig opplæring og oppfølging av våre redaktører. Våre redaktører deltar også på ulike eksterne kurs i nettpublisering og universell utforming ved behov.

Vi har også skrivekurs for alle våre ansatte, der klarspråk er et sentralt begrep.

Testing:
Vi gjennomfører jevnlig brukertester og eksperttesting av våre nettsider. Da blir både brukervennlighet og universell utforming testet. Testene blir utført med eksterne testbrukere i samarbeid med vår leverandør av publiseringsløsningen Acos.

Vi bruker også automatiserte verktøy for kvalitetssikring av våre nettsider. Verktøyet skanner gjennom alle sider og synliggjør feil og utbedringer vi ikke klarer å holde oversikten over manuelt.

Fylkeskommunalt samarbeid:
Rogaland er del av et fylkeskommunalt samarbeidsnettverk for nettpublisering. Her inngår Viken, Innlandet, Agder, Troms og Finnmark og Nordland. I nettverket jobber vi kontinuerlig med å forbedre våre nettsider, der universell utforming og digital tilgjengelighet alltid er på agendaen. Gjennom nettverket har vi god påvirkningskraft mot vår felles leverandør Acos, slik at vi sammen finner forbedringer og gode løsninger.

Satsingsområder:
Vi jobber kontinuerlig med å tilegne oss ny kunnskap og beste praksis om universell utforming på nett. Målet er at alle ansatte skal ha et bevisst forhold til digital tilgjengelighet, og at våre tjenester skal bli så bra som mulig for våre brukere.