Tilgjengelegheitserklæring for morotur.no

 • morotur.no
 • MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, organisasjonsnummer 944 183 779
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 11 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på morotur.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

De fleste knapper mangler tekstalternativer. En del bilder mangler alt-attributter. En del lenker mangler tydelig beskrivelse. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Toppbanner og enkelte andre steder hvor det er brukt grønnfarge tilfredsstiller ikke kravene. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Alternativ tekst mangler på en del bilder. Funksjonalitet for å legge inn alternativ tekst finnes, og det jobbes med å oppdatere bildene som mangler dette.  

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noe grafikk med grønn farge tilfredsstiller ikke kravene. 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kart og kartfilter må betjenes med mus eller berøring. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er ikke mulig å hoppe over banner og lignende grafikk for å gå direkte til innhold.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kart og kartfilter har ikke fokusmulighet. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes lenker uten formålsbeskrivelse. Det jobbes med å rette opp i dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes lenker med utydelig eller svak ledetekst. Det arbeides med å rette opp i dette. 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Når feil oppdages gis det ikke forslag til hvordan feil kan rettes, og hvorfor det er feil.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er i stor grad brukt bildetags der det heller kunne vært brukt bakgrunnsbilder for ikoner og symboler. Dette skyldes praksisen som var gjeldende da nettsidene ble laget. Det arbeides med oppdatering av dette. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi er opptatt av at våre løsninger skal være tilgjengelige for alle.

Nettsidene ble utviklet for mange år siden, og det jobbes med å ta tak i områdene som ikke tilfredsstiller universell utforming.

Innhold i turbeskrivelsene legges inn av frivillige. Vi arbeider for at våre webredaktører skal ha god kunnskap om å bruke klart språk, samtidig som at verktøyet for innlegging skal kreve tilpasset innhold, eksempelvis alternativ bildetekst og gode lenketekster.