Tilgjengelegheitserklæring for utveier.no

 • utveier.no
 • PILAR: KOMPETANSETJENESTEN FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN, organisasjonsnummer 980 633 004
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 4 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
PILAR: KOMPETANSETJENESTEN FOR PSYKISK HELSE OG BARNEVERN kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på utveier.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Mengden videoer overgår kapasiteten vår til å tekste/få det tekstet, men dette er fortløpende prioritert arbeid hos oss, som vi fortsetter med i 2024/2025.

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Vi har noe forhåndsinnspilt materiale, og synstolking overgår kapasiteten vår, men  dette er fortløpende prioritert arbeid hos oss, som vi fortsetter med i 2024/2025.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Isfjellmodellen er grafisk fremstilt med tekst på bilde her: https://utveier.no/isfjellmodellen/
Alle detaljer og eksempler fra grafikken kommer ikke fram på andre måter.

Tilgjengelege alternativ

Innholdet er forsøkt beskrevet i alt-tekst og artikkelen for øvrig.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Man kan ikke bruke tastaturet til å åpne "råd og veiledning", som leder til en tredjepartsløsning som heter Socialboards (chatte- og skjemafunksjon).

Tilgjengelege alternativ

Man kan navigere til samme funksjon via hamburgermenyen øverst til høyre ("ta kontakt") samt på mange av undersidene.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi skal prioritere forbedringsarbeid ifht filmer og forhåndsinnspilt materiale i 2024/2025.