Tilgjengelegheitserklæring for Spørreskjema FoU-statistikk

 • Spørreskjema FoU-statistikk
 • STATISTISK SENTRALBYRÅ, organisasjonsnummer 971 526 920

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 14 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATISTISK SENTRALBYRÅ kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på Spørreskjema FoU-statistikk slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Under arbeid. Det er tydelig tilgjengelig veiledning nummerert som spørsmål i skjema. Skal jobbe med å innarbeide forklaring i relasjon til spørsmål. Avkrysningsbokser er gruppert under hverandre. Vi er i kontakt med utvikler av spørreskjemaverktøyet for å forsikre oss om at struktur og overskriftshierarki er i overensstemmelse med uu.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Under arbeid: Ikke helt optimalt, størrelsen på skjema er fast og tilpasset pc. Vi tar dette med utvikler.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Viktig for nettleser og skjermleser å hente korrekte data. Sjekket vha dataprogrammer og ber utvikler om å verifisere.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Må jobbe mer med dette. Vi har ikke all veiledning i tilknytning til skjema, derfor vil ikke sjekk med skjermleser NVDA gi god nok styring av lyd. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kan endres til +400% på pc og mobil, men det går ut over hva som vises på skjerm. Skjermbildet tilpasser seg ikke endringen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ikke sjekket godt nok ennå, men vil bli testet i 2023. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det må jobbes mer med dette; se all veiledning i løsningen i sammenheng.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette er vi i ferd med å innarbeide.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må forbedres.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må sjekkes og eventuelt utføres av utvikler i løpet av 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må sjekkes og eventuelt utføres av utvikler i løpet av 2023.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må sjekkes og eventuelt utføres av utvikler i løpet av 2023.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi jobber med å integrere flere deler av veiledningen direkte i skjema.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Dette må utbedres av utvikler. Blant annet mangler det i inndatafelt. 


Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har opprettet et eget utvalg som jobber med universell utforming, og skal støtte de forskjellige avdelingene i SSB med arbeidet for universell utforming.

Utvalget har gjennomgått hvilke av SSB sine systemer som har eksternt brukergrensesnitt og må følge kravene til universell utforming.

Produkteier/systemeier har vært ansvarlig for gjennomføring av testing for sine system, og gjennomgått en status som står her i erklæringen.

Hovedmålet for SSB og produkteier/systemeier er at det skal jobbes fortløpende med å forbedre tilgjengeligheten i våre systemer. Dette gjelder spesielt på de områdene vi ser at vi ikke følger kravene til universell utforming.

Noen av systemene er også så gamle at det er tekniske begrensninger på hva vi kan gjøre i forhold til universell utforming, og målet da er på sikt å få byttet ut disse til mer tilgjengelige IKT-system.

Dette er en kontinuerlig prosess i SSB, hvor vi jobber for bedre tilgjengelighet i våre IKT-system.