Tilgjengelegheitserklæring for roykesluttgevinster.no

 • roykesluttgevinster.no
 • HELSEDIREKTORATET, organisasjonsnummer 983 544 622
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 7 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
HELSEDIREKTORATET kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på roykesluttgevinster.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

bilder og ikon har ikke alt-tekst som beskriver ved bruk av skjermleser

Tilgjengelege alternativ

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen overskrifter er presentert i bilde

Tilgjengelege alternativ

 

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge

Innhald som bryt kravet i regelverket

Linjeavstand er mindre enn minimumsverdi

Tilgjengelege alternativ

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Tab brukes som navigasjon og vil ikke nå lenker og knapper på siden. 

Tilgjengelege alternativ

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Feil språk er oppgitt i kodingen

Tilgjengelege alternativ

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

ARIA-strukturen er ikke optimal

Tilgjengelege alternativ

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge

Innhald som bryt kravet i regelverket

Fokuset endres ikke slik at skjermleser oppfatter riktig tekst til riktig tid.

Tilgjengelege alternativ

 

Hele nettsiden er en infografikk av samme artikkel på helsenorge.no: Røykeslutt - fordeler - Helsenorge


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Feil er planlagt retting i 2024.