Tilgjengelegheitserklæring for eksfin.no

 • eksfin.no
 • EKSPORTFINANSIERING NORGE, organisasjonsnummer 926 718 304

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 23 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
EKSPORTFINANSIERING NORGE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på eksfin.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

a

Innhald som bryt kravet i regelverket

Filmen på forsiden bør vurderes om skal
tekstes eller ikke. Det mangler et
alternativ i form av en tekstbeskrivelse


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er behov for å gå over nettleserens
forstørringsmekanismer, slik at alt av
innhold blir bevart når innholdet
forstørres. Det oppstår bortfall av tekst i
herobanner, samt at det bør vurderes en
optimalisering på menyen. Det er også et
behov for å gå over tekststruktur og
overskriftsnivåer på enkelte sider. Det er
godt utført på fle


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det må utføres en optimalisering på
søkefelt slik at nødvendig informasjon
alltid er synlig og tilgjengelig


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Visningsretning er ivaretatt men det
oppstår et problem med tekst plassert i
hero banneret på forsiden. Dette skal/bør
optimaliseres slik at innh


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Må vurderes av utvikler


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Generelt er dette punktet ivaretatt, men
det er et behov for å optimalisere kontrast
på hover ved bruk av ta


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Nettstedet fungerer i stor grad når
brukeren benytter nettleserens
forstørringsmekanismer, men ved en
forstørring på 200% bortfaller deler av
tittelen på forsiden. I likhet med 1.3.1 så
er det behov for å sikre at innholdet
ivaretas ved en forstørring på 200%


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Visuell informasjon som brukes for å
identifisere
brukergrensesnittkomponenter og hvilken
tilstand komponentene er i er ikke opplyst
godt nok med tanke på kontrast. Her
kreves det en optimalisering slik at
identifikasjonen er ivaretatt.


 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er behov for en gjennomgang for å
sikre at all funksjonalitet skal kunne
brukes kun ved hjelp av tastatur. Ved
gjennomgangen skal det fokuseres ekstra
på tydelighet i forhold til plassering og
fokus av peker, samt tidsberegning av de
enkelte tastetrykkene


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er enkelte funn av tastaturfeller som
bør optimaliseres. Disse funnene er
knyttet til innhold i skjema som ikke blir
inkludert, samt utydelighet og ugunstig
tidsberegning.


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er enkelte funn av tastaturfeller som
bør optimaliseres. Disse funnene er
knyttet til innhold i skjema som ikke blir
inkludert, samt utydelighet og ugunstig
tidsberegning.


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det finnes ingen mekanisme som
brukeren kan benytte for å pause, stoppe
eller skjule filmen på forsiden. Det er
behov for å legge til en mekanisme som
gjør dette mulig.


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Overlapper punkt 2.1.1. Det er behov for
en gjennomgang for å sikre at all
funksjonalitet skal kunne brukes kun ved
hjelp av tastatur. Ved gjennomgangen
skal det fokuseres ekstra på inkludering
av alle elementer i skjemaene.


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er behov for å optimalisere lenker slik
at formål og identifikasjon kommer tydelig
frem


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er tilfeller hvor "synlig fokus" ikke er
lett å identifisere. Bør optimaliseres slik at
fokus alltid er synlig. Se punkt 2.1.1


 

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Må vurderes av utvikler.


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er behov for en gjennomgang av
navigasjonen, slik at det stemmer
overens med strukturen. På denne måten
blir det lettere å forstå hvordan siden er
satt sammen. Det er blitt gjort funn av
gjennomgående feil og mangler i
navigasjon og titler.


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er behov for en optimalisering av
måten feilmeldinger blir presentert på,
samt tidspunktet de blir presentert på. Det
bør også iverksettes tiltak som stopper
bruker fra å sende inn et tomt/mangelfult
skjema


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er behov for en optimalisering av
måten feilmeldinger blir presentert på,
samt tidspunktet de blir presentert på. Det
bør også iverksettes tiltak som stopper
bruker fra å sende inn et tomt/mangelfult
skjema


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Kravet om forslag ved feil blir oppfylt,
men det opplyses likevel litt sent i
prosessen. Forslag ved feil skal bli
presentert på et tidligere tidspunkt.


 
 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Må vurderes av utvikler


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Må vurderes av utvikler


 


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .