Tilgjengelegheitserklæring for eksfin.no

 • eksfin.no
 • EKSPORTFINANSIERING NORGE, organisasjonsnummer 926 718 304

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 9 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
EKSPORTFINANSIERING NORGE kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på eksfin.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Eldre bilder kan mangle tekstalternativer (alt-tekst). Fremtidig innhold vil være i henhold til kravet. 

Innhald som er unnateke på grunn av uhøveleg stor byrde

Bilder lagret før fusjonen i 2021 vil nødvendigvis ikke oppfylle kravet om korrekt alt-tekst. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen interaktive elementer får en ugunstig visning når man endrer visningsretning, og kan føre til bortfall av tekst. Det jobbes med å rette feilen.


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er svak kontrast ved bruk av musepekeren på enkelte knapper. Vi jobber for å forbedre dette slik at kontrasten blir god nok. 


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved forstørring på 200% bortfaller deler av tittelen i toppelementet på forsiden. Vi jobber med å finne en løsning på dette. 


 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På noen av de grafiske elementene er det ikke god nok visuell kontrast mellom bakgrunnen og streken som skal vise at det er en lenke. Vi jobber med å endre dette.


 

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Noen steder er det vanskelig å følge markøren ved bruk av tastatur. I søknadsskjemaene er avkrysningsboksene ikke mulig å markere ved bruk av tastatur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Filmen på forsiden er hardkodet til å gå i loop uten lyd. Vi vurderer ulike løsninger for å endre dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er tilfeller hvor "synlig fokus" ikke er lett å identifisere. Det gjelder spesielt kortene i innholdskarusellene. Dette jobber vi med å løse.


 

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

I søknadene for eksportør og kjøper mangler statusbeskjeder på avkrysningsbokser.


Test og vurdering av nettstaden

Vi fekk ekstern hjelp til test og vurdering av nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Vi jobber med kontinuerlig forbedring av universell utforming i løsningene våre.