Tilgjengelegheitserklæring for ssb.no

 • ssb.no
 • STATISTISK SENTRALBYRÅ, organisasjonsnummer 971 526 920
Erklæringa er oppdatert

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 23 av 48 krav.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer krava til universell utforming av ikt og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATISTISK SENTRALBYRÅ kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på ssb.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Kravet om at alle bilder skal ha tekstalternativer er ikke oppfylt fordi flere PDFer inneholder kun bilder med tekst. Se spesielt "Veiledning til utfylling av skjema 999 Registrering av person som skal rapportere sensitive data (PDF)" på KOSTRA-siden. 
 • Noen nøkkeltall på faktasider viser endringen i tallet fra året før. Dette vises ved hjelp av pil opp eller ned etterfulgt av endringstallet. Det finnes ikke et tekstlig alternativ for pilene. Konsekvesen er at brukere som bruker skjermleser ikke får informasjon om endringen har gått opp eller ned. 
 • På våre faktasider bruker vi ikoner av piler for å indikere om en verdi har gått opp eller ned. Pilene blir ikke opplest av skjermleser, noe som gjør at skjermleserbrukere ikke får tilgang til denne informasjonen.
 • På noen sider og i enkelte PDF-filer er det ikke lagt alternativ-tekst til bilder. Blant annet gjelder dette alle ansattsider som har profilbilde av den ansatte. Der henter ikke sidemalen inn alt-teksten selv om bildet har blitt gitt alt-tekst i publiseringssystemet. Skjermleserbrukere får dermed ikke tilgang til informasjonen i bilder og diagrammer.
Tilgjengelege alternativ

De fleste figurene blir tekstlig forklart i artikkelen de ligger i. En del av figurene har informasjonen som kommer frem i figuren i tekst, men det er ikke rene beskrivelser av figurene, heller samlet konklusjon av flere figurer og tabeller. 
Noen ganger er figurene brukt mer som dekorasjon eller for å bryte opp blokker av tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere av SSBs videoer har ikke tekstlige alternativ til videoer, dette fører til at brukere som ikke kan høre lyden ikke får tilgang til informasjonen. Vi jobber med å finne løsninger og rette opp i dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere av SSBs videoer har ikke tekstlige alternativ til videoer. Dette fører til at brukere som ikke kan høre lyden ikke får tilgang til informasjonen. Vi jobber med å finne løsninger og rette opp i dette. 

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • På kontaktsiden og siden for påmelding til nyhetsbrevet mangler inputfelt for epost attributtet type=”email”. Dette gjør det vanskeligere for brukere å skille mellom forskjellige inputfelter.
 • På kontaktsiden, ved å ikke velge noe annet enn standard valg under "Velg hva henvendelsen gjelder" får man feilmelding om å fylle ut felt.
  Mangler h2-element på siden for kommende publiseringer.
 • Vi har noen sider hvor overskriftene ikke følger en hierarkisk struktur. Vi har også flere skjulte overskrifter som ofte er repeterende og ikke informative. Dette kan gjøre det vanskelig for brukere både med og uten skjermleser å navigere og å finne frem til riktig innhold.
 • I enkelte PDF-filer er det hoppet over et overskriftsnivå i strukturen. Noen har også opplistinger som ikke er kodet som lister, overskrifter som ikke er kodet som overskrift, samt tabeller som ikke er satt opp og kodet riktig. Dette kan gjøre det vanskelig for noen å navigere PDF-fila og kan gå utover forståelsen av innholdet.
 • På våre faktasider bruker vi ikoner av piler for å indikere om en verdi har gått opp eller ned. Pilene blir ikke opplest av skjermelser, noe som gjør at skjermleserbrukere ikke får tilgang til denne informasjonen.
 • En del PDF'er har figurer som mangler alternativ tekst eller bilder av tekst. 
  Dette fører til at skjermleserbrukere ikke får tilgang til informasjonen. I noen tilfeller kommer vi til å erstatte PDF'er med HTML.
 • I flere artikler har figurervarierende kvalitet på den alternativeteksten, som gjør at skjermleserbrukere får dårligere informasjon om en figur enn de som ser.
 • Highmaps har ikke tilhørende tabellgrunnlag til figuren.
  Konsekvens for bruker er at det kan være vanskelig å få oversikt over hvilket tall som hører til hvilken variabel.
 • Ved bruk av skjermleser på kalender leses ikke det visuelle objektet for gruppering på dato opp, dvs. mangler tittel på listen med elementer per dato.
 • På ansattsider blir ikke alt-tekst på bildene vist
 • På verdier i Highmaps-figurer leses tusenskille som komma.

Vi jobber med å finne løsninger og rette opp i dette.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer.

Tableau: Vis data støtter ikke radhode. SSB tilbyr alternativ lenke til tallgrunnlag. 

Power-BI: Ikke alltid konsistent dersom visning endres. 

Lenke til tallgrunnlaget presenteres sammen med visualisering. 

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Ingress leses ikke opp i teksten på profileringsbokser. Dermed ikke meningsfylt rekkefølge for skjermlesere.
 • Pil-ikon som indikerer oppgang eller nedgang leses ikke opp av skjermleser og er derfor manglende informasjon ved bruk av skjermleser.
 • Vi har innhold som en ikke kan nå med skjermleser, noe som gjør at skjermleserbrukere har tilgang til mindre av innholdet enn brukere som ikke bruker skjermleser.
 • I enkelte PDF-filer er det ikke logisk rekkefølge på elementene ved tastaturnavigasjon. Dette kan gjøre det vanskelig for noen å navigere PDF-fila og det kan påvirke forståelsen av innholdet.
Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer, og disse har ikke alltid entydig rekkefølge på innholdselementene. Rekkefølgen for skjermleser støtter ikke alltid visuell rekkefølge. Dette har minimale konsekvenser da interaktive datavisualiseringer ikke leses lineært.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer som kan inneholde elementer som kun har én måte å vise egenskaper. Kan ha noen konsekvenser for fargeblinde, men interaktive datavisualiseringer har flere måter å markere dataelementene.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Ikke all tekst på sidene våre er kodet med "rem" og blir ikke påvirket da man forstørrer kun tekst til 200%.
 • Hovedmenyen vil få deler kuttet og bli utilgjengelig ved forstørring opp til 200 %.
Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Kravet om at alle bilder skal ha tekstalternativer er ikke oppfylt fordi et utvalg av PDFer består av bilder, uten tekstalternativ. 
 • Blant statistikksidene er det enkelte sider som har formler med tekst og matematiske tegn gjengitt som bilde under overskriften "Om statistikken". Vi kjenner enn så lenge ikke det eksakte omfanget, men vi vet det kun gjelder håndfull sider. Der formler er avbildet, får ikke skjermleserbrukere tilgang til informasjonen.
Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Overskrifter der ordet er for langt for skjermen og ikke har brekkpunkt havner utenfor skjermen.
 • Ved 400 % forstørring vil noen av lenkene i hovedmenyen bli utilgjengelige, da inndelingen blir avkuttet i bunnen – uten mulighet for scrolling. Lange ord i overskrifter med H1-styling på våre faktasider vil også forsvinne ut av skjermen. Dette gjør at brukere som benytter seg av forstørring ikke har tilgang til alt innhold på nettstedet vårt.
Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer. Disse kan inneholde diagrammer eler lignende som er to-dimensjonale og av natur ikke kan tilpasses ved bryting av siden. Minimale konsekvenser da mønstre i datavisualiseringer ikke er avhengig av zooming til stort format.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Vi har noen detaljerte figurer/infografikk som ikke tilfredsstiller kravene om kontrast. Dette gjør det vanskelig for noen brukere å skille to farger fra hverandre i en figur, noe som kan føre til at figuren blir oppfattet feil.
 • Spesielt i PDFer har vi en del figurer som ikke har bra nok kontraster og ikke har noen tilgjengelige alternativer til informasjonen.

Vi jobber med å finne løsninger på dette.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer. Disse kan ha visuelle elementer med for svak kontrast, men vi tilbyr lenke til tallgrunnlaget i umiddelbar nærhet.

Tilgjengelege alternativ

Vi har utarbeidet egen løsninger for infografikk/figurer der vi tilbyr dataene i en tabell som ligger som en fane sammen med figuren.

I PDFer (som ikke har interaktive figurer) tilbyr vi i de fleste tilfellene dataene i figuren i en tabell. Vi jobber med å finne løsninger på figurer der det ikke er mulig å legge ved en tabell fordi datasettene er for store og komplekse, og ikke vil være brukervennlig å legge ved i en publikasjon.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Boks for publiseringsdato på fremside og kommende publiseringer får månedsteksten dyttet delvis ut av boksen og blir uleselig.
 • Tekst i legend og y-akse på figurer går over i hverandre og forsvinner ved bruk av utvidet tekstavstand.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer, og disse kan inneholde datapunkter/-tegn kan ikke nås ved tastatur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

SSBs statistikker (om lag 300 stk) har hver sin side som viser de viktigste tallene fra denne statistikken. Hver av disse sidene bærer navnet til den aktuelle statistikken. Eksempelvis har vi en side som heter "Navn" fordi denne siden presenterer statistikken over navn på personer. Dette kan være forvirrende for brukere og kan gjøre det vanskelig å forstå hva siden handler om.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Vi har enkelte knapper, for eksempel «Vis flere» på søketreffsiden, hvor fokusmarkeringen vil følge knappen i stedet for å markere neste element av innholdet en bruker ønsker å se mer av. Dette gjør at en bruker som navigerer med tab eller skjermleser, vil miste flyten og oversikten over hvor på siden hen er.
Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer, og disse har ikke alltid entydig rekkefølge på innholdselementene. Dette har sannsynligvis ikke store konsekvenser da interaktive datavisualiseringer ikke leses lineært.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Lenker til "Se siste publiserte tall" på kommende publiseringer er av typen "Les mer her".
 • SSBs statistikker (om lag 300 stk.) har hver sin side som viser de viktigste tallene fra denne statistikken. Hver av disse sidene har en tekst under overskriften "Om statistikken" som fungerer som statistikkens "vaskeseddel". I disse tekstene er det mange lenker som ikke er godt beskrevet. Mange oppgir ikke at det lenkes til fil, og det er flere steder lenket ut til eksterne nettsteder uten at dette er oppgitt i lenketeksten. En rekke lenker er bare oppgitt som URL, og flere steder er lengeteksten kort eller lite informativ. Dette kan være forvirrende for brukere som plutselig kan bli tatt ut av ssb.no eller som laster ned en fil uten forvarsel.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte av våre nedtrekkslister mangler ledetekst. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å forstå hva listen handler om og ta riktig valg.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer, og disse kan ha avansert utvalg av tegn/merker støttes kun av klikk-og-dra-funksjonalitet. Kan ha noen konsekvenser for brukere som er svært avhengig av tastatur.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Søkefeltet for globalsøk er plassert i header, bortsett fra på søketreffsiden hvor feltet er flyttet ned til toppen av innholdet og fjernet fra header. Dette kan føre til at brukere ikke finner igjen søkefeltet og dermed ikke klarer å navigere seg til ønsket innhold.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer, og ufullstendig bruk av interaksjonselementer kan gi tomme diagram.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte av våre nedtrekkslister mangler ledetekst. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å forstå hva nedtrekkslisten handler om og å ta riktig valg. Dette jobber vi med å rette opp i.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • På kommende publiseringer siden vår har vi duplikate id.
 • <img>-elementer for å vise bruker mulighet til horisontal scrolling på tabeller har ikke alt-attributt.
Innhald som bryt kravet i regelverket

Skjermleseren NVDA leser verdier i Highcharts noe merkelig: Tusenskille leses som komma. Konsekvens for bruker er at det blir vanskelig å forstå hva det faktiske tallet som leses opp er.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • På kontaktsiden blir ikke feilmelding ved innsending av skjema lest opp.
 • Feilmeldinger i inputfelter på kalkulatorer leses ikke opp med en gang de dukker opp, de blir lest opp først etter neste felt er lest opp.

Test og vurdering av nettstaden

Vi har sjølv testa og vurdert nettstaden.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har opprettet et eget utvalg som jobber med universell utforming, og skal støtte de forskjellige avdelingene i SSB med arbeidet for universell utforming. Utvalget har gjennomgått hvilke av SSB sine systemer som har eksternt brukergrensesnitt og må følge kravene til universell utforming. 

Produkteier/systemeier har vært ansvarlig for gjennomføring av testing for sine system, og gjennomgått en status som står her i erklæringen. Hovedmålet for SSB og produkteier/systemeier er at det skal jobbes fortløpende med å forbedre tilgjengeligheten i våre systemer. Dette gjelder spesielt på de områdene vi ser at vi ikke følger kravene til universell utforming. 

Noen av systemene er også så gamle at det er tekniske begrensninger på hva vi kan gjøre i forhold til universell utforming, og målet da er på sikt å få byttet ut disse til mer tilgjengelige IKT-system. Dette er en kontinuerlig prosess i SSB, hvor vi jobber for bedre tilgjengelighet i våre IKT-system.

Ssb.no er et omfattende nettsted og store deler er gammelt innhold som ligger i utdaterte publiseringsløsninger som ble kravspesifisert før WCAG-kravene eksisterte, og følger ikke alle kravene til universell utforming. Dette er arkiverte nettsider som går tilbake til 1995, og er ikke nødvendige for en aktiv administrativ prosess.

Målet er at alle sider på ssb.no som ligger i vår moderne publiseringsløsning skal følge WCAG 2.1 standarden.