Tilgjengelegheitserklæring for ssb.no

 • ssb.no
 • STATISTISK SENTRALBYRÅ, organisasjonsnummer 971 526 920

I kva grad er nettstaden i samsvar med krava til universell utforming?

Nettstaden er delvis i samsvar med krava til universell utforming av ikt.

Det er brot på 24 av 47 krav i regelverket.

Kva betyr brota for brukarane?

Brota som er registrert i denne erklæringa får særleg konsekvensar for brukarar som har følgjande føresetnader:

 • Bruk utan syn
 • Bruk med avgrensa syn
 • Bruk utan fargesyn
 • Bruk utan høyrsel
 • Bruk med nedsett høyrsel
 • Bruk med nedsett rørsleevne eller styrke
 • Bruk med avgrensa rekkevidde
 • Avgrensing av anfall på grunn av lysfølsemd
 • Bruk med nedsett kognisjon

Meld gjerne frå om brot på krava

Vi ønskjer tilbakemelding frå brukarane.

 • Har du oppdaga feil og manglar knytt til universell utforming av nettstaden?
 • Treng du alternativ til innhald som ikkje er universelt utforma?
 • Har du innspel til forbetringar av nettstaden?

Du kontaktar oss via:

Klage

Diskrimineringsnemnda behandlar klager om brot på regelverket. Du finn informasjon om korleis du klagar på nettstaden til Diskrimineringsnemnda. Du kan også klage på manglande eller seint svar på tilbakemeldingar du har sendt til oss.


Status for innhald som ikkje er universelt utforma

Vi har innhald på nettstaden som ikkje er universelt utforma. Vi gjer greie for kva innhald det gjeld, årsaka til at vi ikkje følgjer regelverket og kva det betyr for brukaren. Det er presentert i same rekkefølgje som krava i WCAG 2.1-standarden.
STATISTISK SENTRALBYRÅ kategoriserer innhaldet som ikkje er universelt utforma på ssb.no slik:

Prinsipp 1. Mogleg å oppfatte

Informasjon skal vere presentert på ein måte brukaren kan oppfatte. Det vil seie at informasjon ikkje berre skal kunne oppfattast med éin enkelt sans. For å sjå grafikk treng du for eksempel ein skjerm og synssansen. Derfor skal bilete ha ein alternativ tekst, i følgje WCAG. Tekst kan også bli presentert på mange ulike måtar, mellom anna som punktskrift, syntetisk tale, på skjerm, tolkast som teiknspråk eller som symbol. WCAG krev derfor at tekst blir brukt som alternativ til lyd, film og bilde.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • På våre faktasider bruker vi ikoner av piler for å indikere om en verdi har gått opp eller ned. Pilene blir ikke opplest av skjermelser, noe som gjør at skjermleserbrukere ikke får tilgang til denne informasjonen. 
 • En del PDF'er har figurer som mangler alternativ tekst eller bilder av tekst. Dette fører til at skjermleserbrukere ikke får tilgang til informasjonen. I noen tilfeller kommer vi til å erstatte PDF'er med HTML. 
 • I flere artikler har figurer varierende kvalitet på den alternative teksten, som gjør at skjermleserbrukere får dårligere informasjon om en figur enn de som ser.

Vi jobber med å finne løsninger og rette opp i dette.

Tilgjengelege alternativ

De fleste figurene blir tekstlig forklart i artikkelen de ligger i. En del av figurene har informasjonen som kommer frem i figuren i tekst men det er ikke rene beskrivelser av figurene heller samlet konklusjon av flere figurer og tabeller. Noen ganger er figurene brukt mer som dekorasjon eller for å bryte opp blokker av tekst.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Flere av SSB's videoer har ikke tekstlige alternativ til videoer, dette fører til at brukere som ikke kan høre lyden ikke får tilgang til informasjonen. Vi jobber med å finne løsninger og rette opp i dette.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • En del av våre komplekse tabeller på Statistikksidene har mangler på noen attributter for at det skal bli riktig kobling i tabellene for skjermlesere. Foreløpig mangler noen av tabellene riktig gruppering av radoverskrifter som strekker seg over flere rader. Konsekvens for bruker er at det kan være vanskelig å forstå hvilken variabel den oppleste tallverdien hører til.Vi er klar over problemet og jobber aktivt med å løse det. Gitt kompleksiteten i antallet tabeller, vil det ta noe tid å ordne opp i alle. 
 • Noen av våre tabeller på statistikksidene er så komplekse at de ikke fungerer for skjermlesere. Disse tabellene vil vi bygge om og forenkle i en løpende prosess fremover. 
 • Vi har noen sider hvor overskriftene ikke følger en hierarkisk struktur. 
 • Vi har også flere skjulte overskrifter som ofte er repeterende og lite informative. Dette kan gjøre det vanskelig for brukere både med og uten skjermleser å navigere og å finne frem til riktig innhold. 
 • På enkelte sider er det listet opp informasjon eller er lenkelister uten at disse er angitt som liste. Dette kan gjøre det vanskelig for noen å navigere listene. 
 • På alle ansatt-sider på ssb.no er det hoppet over et overskriftsnivå i strukturen. Dette kan gjøre det vanskelig for noen å navigere siden. 
 • I enkelte PDF-filer er det hoppet over et overskriftsnivå i strukturen. Noen har også opplistinger som ikke er kodet som lister samt tabeller som ikke er satt opp og kodet riktig. Dette kan gjøre det vanskelig for noen å navigere PDF-fila og kan gå utover forståelsen av innholdet.
 • Radioknapper er ikke gruppert i "Byggekostnadsindikatorkalkulatoren". Dette fører til at de forskjellige radioknappene blir sett på som én knapp. Skjermleser vil lese om at man har valgt 1 av 4 når det egentlig bare er 2 valg. Ved bruk av tabulator vil den hoppe rett fra nr 2 til 3 istedenfor til neste felt.
 • Tabeller for statisk visualisering mangler attributtet scope for rad- og kolonneoverskrifter som gjør det vanskelig for skjermbrukere å navigere i tabellen.
 • Tabelloverskriftene for statisk visualisering mangler kode for caption elementet. Det gjør det vanskeligere for skjermlesere å finne tabellen med tallgrunnlaget til visualiseringen.
 • På siden for nyhetsbrevet er ikke tekstavsnitt kodet i p-elementet. En p-tag definerer tekst som avsnitt og hvert avsnitt skal ha sin egen p-tag. Dette gjør det lettere å hoppe over innhold med skjermleser.
 • På kontaktsiden og siden for påmelding til nyhetsbrevet mangler inputfelt for epost attributtet type=”email” ikke type=”text”. Dette gjør det vanskeligere for brukere å skille mellom de forskjellige inputfeltene. 

Vi jobber med å finne løsninger for tabeller samt rette opp i alle disse feilene.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer. Tableau: Vis data støtter ikke radhode. SSB tilbyr alternativ lenke til tallgrunnlag. Power-BI: Ikke alltid konsistent dersom visning endres. Lenke til tallgrunnlaget presenteres sammen med visualisering. Minimale konsekvenser om bruker velger alternativ tilgang til tallene. 

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • På husleiekalkulatoren vår blir fokuset feil når man klikker på ett av valgene for å se ny husleie. For skjermleser blir ikke resultat av beregning automatisk lest opp når man har trykket på måned man ønsker å beregne nye husleie. Den leser også opp feil hvis man går tilbake og velger annen måned.
 • Det er satt feil språk på "Vis all/vis færre knappen" og på eksterne relaterte lenker på engelske statistikksider. Feil oversettelser kan leses opp, og hvis ikke nok beskrivelse kan desorientere brukeren.
 • I enkelte PDF-filer er det ikke logisk rekkefølge på elementene ved tastaturnavigasjon. Dette kan gjøre det vanskelig for noen å navigere De to første punktene skal rettes opp, vi jobber med å finne løsninger for å tilgjengeliggjøre informasjonen i PDF'er.
 • I mange av de interaktive visualiseringene (av type Highchart) blir flere fraser lest opp på engelsk selv om språket er satt til norsk. Dette gjør at brukere med skjermleser ikke alltid får en meningsfylt rekkefølge.
Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer, og disse har ikke alltid entydig rekkefølge på innholdselementene. Rekkefølgen for skjermleser støtter ikke alltid visuell rekkefølge. Dette har minimale konsekvenser da interaktive datavisualiseringer ikke leses lineært.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer som kan inneholde elementer som kun har én måte å vise egenskaper. Kan ha noen konsekvenser for fargeblinde, men interaktive datavisualiseringer har flere måter å markere dataelementene.
 

Innhald som bryt kravet i regelverket

På flere av kalkulatorene våre blir pilen på nedtrekkslistene for valg av år og måned liggende over teksten. Dette gjelder mest på mobil. Det gjør at det kan bli vanskelig å finne riktig måned og år. På noen sidet med veldig lange overskrifter kan de siste bokstavene på slutten av overskriften gå utenfor synsvidde på en mobil.

Disse feilene vil bli rettet.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Om en forstørrer opp kun tekst til 200% vil deler av hovedmenyen kuttes og bli utilgjengelig. Vi har også innhold som blir overlappende og uleselig, da særlig kalkulatorer og interaktive figurer.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Et utvalg av PDF'er som ikke har et alternativ format består enten av bilder med tekst eller figurer med tekst som ikke er tilgjengelige. Dette betyr at dette ikke er tilgjengelig for brukere med skjermlesere. Vi jobber med å finne en løsning for å gjøre våre PDF'er mer tilgjengelige, samt vi skal se på alternative formater til PDF'er.

På noen statistikksider ligger det bilder som har formler med tekst og matematiske tegn. Vi kjenner ikke til omfanget, og må undersøke dette samt finne alternativer til disse formlene slik at brukere med skjermleser også får tilgang til informasjonen.

Tilgjengelege alternativ

I en del PDF'er er figurene i publikasjonen forklart i selve taksten i publikasjonen.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Ved 400 % forstørring vil noen av lenkene i hovedmenyen bli utilgjengelige, da inndelingen blir avkuttet i bunnen – uten mulighet for scroll. Lange ord i overskrifter med H1-styling vil også forsvinne ut av skjermen, det samme med enkelte brødtekster og tabeller. Dette gjør at brukere som benytter seg av forstørring ikke har tilgang til alt innhold på nettstedet vårt. Vi jobber med å rette opp dette.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer. Disse kan inneholde diagrammer el.l. som er to-dimensjonale og av natur ikke kan tilpasses ved bryting av siden. Minimale konsekvenser da mønstre i datavisualiseringer ikke er avhengig av zooming til stort format.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har noen detaljerte figurer/infografikk som ikke tilfredsstiller kravene om kontrast. Dette gjør det vanskelig for noen brukere å for eksempel skille to farger fra hverandre i en figur, noe som kan føre til at figuren blir oppfattet feil.

Spesielt i PDF'er har vi en del figurer som ikke har bra nok kontraster og ikke har noen tilgjengelige alternativ til informasjonen. Her jobber vi med å finne løsninger på dette.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer. Disse kan ha visuelle elementer med for svak kontrast, men vi tilbyr lenke til tallgrunnlaget i umiddelbar nærhet.

Tilgjengelege alternativ

Vi har utarbeidet egen løsninger for infografikk/figurer der vi tilbyr dataene i en tabell som ligger som en fane sammen med figuren. 

I PDF'er (som ikke har interaktive figurer) tilbyr vi i de fleste tilfeller dataene i figuren i en tabell. Vi jobber med å finne løsninger på figurer der det ikke er mulig å legge ved en tabell fordi datasettene er for store og komplekse og vil ikke være brukervennlig å legge ved i en publikasjon.

Prinsipp 2. Mogleg å betene

Web er interaktivt. Det er viktig at brukarane for eksempel kan navigere, velje knappar og sette haker i avkryssingsfelt, med det utstyret og den hjelpemiddelteknologien dei brukar. Dette betyr for eksempel at det ikkje berre skal vere mogleg å bruke mus. Alt innhald og all funksjonalitet skal også kunne brukast berre med tastaturet.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer, og disse kan inneholde datapunkter/-tegn kan ikke nås ved tastatur.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Det er mange av våre statistikksider som ikke har en sidetittel som gir relevant informasjon om innhald på sida når sidetittelen blir lest ut av kontekst. Nettstedet er også inkonsekvent i forhold til om sidetitler blir fulgt av virksomhetns navn, noe som gjør det ekstra tydelig for brukerne hvor de befinner seg. Vi jobber med forbedre sidetitler og bli konsekvent ved bruk av virksomhetens navn etter hver sidetittel.

Innhald som bryt kravet i regelverket
 • Når man åpner en ordforklaring går det fremdeles an å navigere bak denne, dette kan være forvirrende for brukeren. 
 • Hvis man bruker tastatur på en side som har funksjonaliteten "Vis flere" eller "Vis alle"-knapp, vil brukeren i de fleste tilfeller miste fokuset når hen klikker på denne knappen, og havne utenfor listen som åpner seg når man trykker på denne knappen.
 • Når du klikker Enter på søkefunksjonalitet på søketreffsiden, hopper fokuset til toppen av siden. Hvis du vil velge et emne og lukker, så mister du fokuset.  På den samme siden kan du heller ikke komme til "Sorter: Beste treff / Dato" hvis du har valgt den andre

Alle disse feilene jobber vi for å rette opp i.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer, og disse har ikke alltid entydig rekkefølge på innholdselementene. Dette har sannsynligvis ikke store konsekvenser da interaktive datavisualiseringer ikke leses lineært.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På en del sider har vi lenker som ikke forteller brukeren at det er en fil som laster seg ned, at det er en ekstern lenke og andre steder er det korte og lite informastive lenketekster. Dette er noe vi jobber med å gå gjennom for å forbedre.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte av våre nedtrekkslister mangler ledetekst. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å forstå hva listen handler om og ta riktig valg.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Både faner og radioknapper på nettstedet har for dårlig fokusmarkering. Dette gjør at hvis brukere med tastatur er i et skjema eller en funksjon med en fane kan det være vanskelig å oppfatte hvor hen er.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer, og disse kan ha avansert utvalg av tegn/merker støttes kun av klikk-og-dra-funksjonalitet. Kan ha noen konsekvenser for brukere som er svært avhengig av tastatur.

Prinsipp 3. Forståeleg

Målet med nettstader er at brukarane skal forstå korleis sidene skal brukast og informasjonen dei får. Det handlar om at nettstaden er føreseieleg, har eit enkelt språk og god hjelpefunksjonalitet. Rett koding er viktig for at nettstaden skal fungere med hjelpemiddelteknologi, for eksempel vil rett språk på sida sørge for at teksten blir lese opp på rett måte for brukarar med talesyntese.

Innhald som bryt kravet i regelverket

På søketreffsiden når det gjelder filtreringsfunksjonen og fokushåndtering er det forskjell i hvor fokus havner etter man har gjort et valg og med hvilke taster som er brukt med skjermleser. Konsekvensen er at fokuset flyttes uventet for noen skjermbrukere. Vi jobber med å løse dette.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

Vi bruker tredjepartsverktøy til alternativ formidling av statistikk gjennom interaktive datavisualiseringer, og ufullstendig bruk av interaksjonselementer kan gi tomme diagram.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte av våre nedtrekkslister mangler ledetekst. Dette kan gjøre det vanskelig for brukeren å forstå hva nedtrekkslisten handler om og å ta riktig valg. Dette jobber vi med å rette opp i.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har kalkulatorer hvor enkelte feilmeldinger ikke gir brukeren forslag til hvordan hen kan rette opp i feilen.

Prinsipp 4. Robust

Rett koding av nettstaden er viktig, og dette er som regel ivareteke med bruk av standardelement i HTML. Valider at koden på nettstaden er rett. Dette er spesielt viktig dersom du brukar ny teknologi eller lagar eigne element (custom widgets).

Innhald som bryt kravet i regelverket

Menyen på alle sidene våre feiler i kodevalidatoren fordi den har duplikate ID-er. I tillegg er feiler radioknapper fordi de inneholder duplikate id'er. Dette fører til at man ikke kan bruke mus for å endre radioknapper. Dette er feil som vil jobber med å rette opp i.

Noen sider har flere kodevalidatorfeil som vi jobber med å rette opp i.

Innhald som ikkje er omfatta av regelverket

For øyeblikket bruker vi et bibliotek (lib-react4xp) for å få nettsidene våre til å blant annet fungere med designsystemet vårt. Dagens versjon av dette biblioteket får våre sider til å feil på en rekke ting i kodevalidatoren, som stray end tag for meta, link, hr, img og input. Dette vi forhåpentligvis være mulig å rette opp i ved nye versjoner av dette biblioteket.
 

Innhald som bryt kravet i regelverket

Enkelte av våre interaktive objekter har ikke navn og rolle bestemt i koden. Et eksempel er faner, hvor skjermeleseren ikke gir brukeren informasjon om hvor mange faner det er i fanegruppen og hvilken fane som er valgt. En annen er radioknapper som mangler label, noe som gjør at disse knappene ikke blir opplest av skjermleser. Konsekvensen er at det blir vanskelig for bruker å vite hva som velges.

Innhald som bryt kravet i regelverket

Vi har en kalkulator hvor skjermleser ikke automatisk leser opp resultatet eller eventuelle feilmeldinger. En skjermleserbruker vil derfor ikke få tilbakemelding om resultatet er klart eller om hva som eventuelt gikk galt. I alle våre kalkulatorer kan det være at det oppstår en feil der skjermleser kun leser opp at det er en feil, men ikke hvilket felt det gjelder. Dette jobber vi med å rette opp i.


Test og vurdering av nettstaden

Vi har testa og vurdert nettstaden internt, i kombinasjon med ekstern hjelp.

Om erklæringa

 • Tilgjengelegheitserklæringa er sist oppdatert .
 • Tilgjengelegheitserklæring for denne nettstaden blei oppretta første gong .

Arbeid med universell utforming av ikt

Statistisk Sentralbyrå (SSB) har opprettet et eget utvalg som jobber med universell utforming, og skal støtte de forskjellige avdelingene i SSB med arbeidet for universell utforming. Utvalget har gjennomgått hvilke av SSB sine systemer som har eksternt brukergrensesnitt og må følge kravene til universell utforming. 

Produkteier/systemeier har vært ansvarlig for gjennomføring av testing for sine system, og gjennomgått en status som står her i erklæringen. Hovedmålet for SSB og produkteier/systemeier er at det skal jobbes fortløpende med å forbedre tilgjengeligheten i våre systemer. Dette gjelder spesielt på de områdene vi ser at vi ikke følger kravene til universell utforming. 

Noen av systemene er også så gamle at det er tekniske begrensninger på hva vi kan gjøre i forhold til universell utforming, og målet da er på sikt å få byttet ut disse til mer tilgjengelige IKT-system. Dette er en kontinuerlig prosess i SSB, hvor vi jobber for bedre tilgjengelighet i våre IKT-system.

Ssb.no er et omfattende nettsted og store deler er gammelt innhold som ligger i utdaterte publiseringsløsninger som ble kravspesifisert før WCAG-kravene eksisterte, og følger ikke alle kravene til universell utforming. Dette er arkiverte nettsider som går tilbake til 1995, og er ikke nødvendige for en aktiv administrativ prosess.

Målet er at alle sider på ssb.no som ligger i vår moderne publiseringsløsning skal følge WCAG 2.1 standarden.